Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 05.07.2010 r.

Zamawiający

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32

341-16/10

Wszyscy uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

                W związku z wystąpieniem wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

 

Wykonawca zadał następujące pytania:

1)  Dotyczy niezgodności norm:

-   z opisu technicznego wynika że nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych należy
wykonać wg. PN-EN13108-1, jest to niezgodne z informacją zawartą w SST rozdział 05.03.05 wg. której nawierzchnię z mas mineralno - bitumicznych wykonać należy wg
PN-C-96170:1965.
Proszę o wskazanie wg której normy Zamawiający chce wykonać nawierzchnię z BA.

2)  Dotyczy niezgodności w przedmiarze

-   skąd wynika różnica w przedmiarze dotycząca powierzchni frezowania ( 500.40 m2 - szer. 4,50m) z powierzchnią warstwy wyrównawczej ( 444,80 m2 - szer. 4.00 m). Według przekrojów normalnych te dwie powierzchnię powinny się ze sobą zgadzać. A także skąd                     wynika  niezgodność ilości w poz 67 ( wykonanie wykopu 3 585,60 m3) z poz 68 ( nakłady uzupełniające do pozycji 67-3 575,60 m3) w przedmiarze.

3)  Dotyczy nie podania kategorii ruchu

-   proszę o podanie kategorii ruchu dla projektowanej drogi

5) Odwodnienie

-   czy projektowana forma odwodnienia od km 0+909 do km 1+790,09 w postaci studni
rewizyjnych szt. 5 zdoła przejąć wodę deszczową z projektowanego odcinka drogi, jeśli tak skąd to wynika.

-   W opisie technicznym pkt. 3.5 jest mowa o rurze PVC o średnicy 400 - prosimy o wyjaśnienie czy ułożenie tej rury wchodzi w zakres robót -jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru

  - z projektu zagospodarowania terenu wynika że został zaprojektowany    przecisk sterowany pod drogą. Pozycja ta nie została zamieszczona w przedmiarze. Czy wykonanie tej pracy wchodzi w zakres robót jeśli tak to proszę o umieszczenie tej pozycji w przdmiarze.

6)  Chodnik oraz ścieżka rowerowa

- W jaki sposób jest przewidziane wydzielenie ścieżki rowerowej z chodnika   ( kostka na obu nawierzchniach jest koloru szarego a ilość oznakowania poziomego nie pozwala na wydzielenie jej za pomocą linii segregacyjnych)

 

Odpowiedzi

Ad.l Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13108-1.

 

Ad.2 Dla uzyskania większej ilości destruktu ilość powierzchni frezowanej jest większa od zakładanej powierzchni warstwy wyrównawczej, wynika to z tego iż nowoprojektowana nawierzchnia nie pokrywa się z istniejącą już jezdnią.

W pozycji 68 występuje błąd rachunkowy i nie zgadza się ona z pozycją 67, poprawną wielkością jest 3 585,60 m3.

 

Ad.3 Projektowana droga posiada kategorię KR2.

 

Ad.5 Odwodnienie od km 0+909 do km 1+790,09 odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej, a studnie rewizyjne umieszczone w projekcie stanowią łącznik z istniejącą już kanalizacją deszczową.

         Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się za pomocą rur PVC o średnicy 300 mm zgodnie z rysunkiem.

         Przecisk pod drogą wchodzi w zakres robót jednak nie został umieszczony w przedmiarze. Należy więc dodać do przedmiaru pozycję:

          KNNR 11 0502-020-40 Przecisk sterowany o długości 10 m o średnicy nominalnej 300 mm – 10,00 m

Ad.6 Ścieżka rowerowa i zjazdy są koloru czerwonego natomiast chodnik koloru  grafitowego. Projektowana kostka jest bezfazowa.

 

 

           Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia cena oferty  powinna zawierać  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót jak również nie ujęte w tych opracowaniach,  a niezbędne do wykonania zadania, między innymi: ubezpieczenie budowy, roboty przygotowawcze,   porządkowe,   zagospodarowanie  placu  budowy, koszty  utrzymania  zaplecza  budowy,  (naprawy,  woda,  energia elektryczna,   telefon,   dozorowanie   budowy   itp.),  obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną  wszelkie opłaty związane z  utrudnieniami  w ruchu, organizacją objazdów, współpracę z  Zamawiającym,  oraz inne czynniki  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

             Wykonawca sporządzi i załączy do oferty  kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, który będzie miał jedynie znaczenie  pomocnicze. Decydujące znaczenie będzie miała zawsze cena ryczałtowa podana w druku oferty.

 

 

 

               Wójt Gminy Strzegowo

 

               /-/ Wiesław Zalewski