Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu

Przetargi | 2010-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo, 02.07.2010 r.

 

 

 

Wszyscy uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

 

 

 

Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341- 15/10. Nazwa zadania:  „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

                W związku z wystąpieniami wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

Wykonawcy zadali następujące pytania:

1.      Zamawiający w S1WZ  w rozdziale  10 podpunkt  1) opisuje wykonanie jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Powyższe zapisy odnośnie referencji są niezgodne z wytycznymi Ministerstwa, a każde odstępstwo od typowej SIWZ skutkuje nie dostaniem dofinansowania. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów co do referencji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa tj: udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) - zapisy zgodne z wymogami Ministerstwa z typowej SIWZ.

 

Odpowiedzi:

1.    W celu wykazania przez wykonawcę spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający, żąda  od wykonawcy udokumentowania że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych, w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Zgodnie z art. 22 ust 1 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm. opis sposobu dokonania  oceny spełnienia tego warunku jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Ponadto informujemy, że:

Odstąpienie od dofinansowania przez Ministerstwa Sportu i Turystyki nastąpi jedynie w określonych przypadkach:

„Podobnie jak w zeszłym roku, jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści:
a) rozdziału 2, p. 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej
i 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego,
a także
b) rozdziału 11, p. 4.A Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej
i p. 4.B Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej,
spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa
(Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).”

(Źródło: www.orlik2012.pl)

Wójt Gminy Strzegowo

 /-/ Wiesław Zalewski