mławski - Powiat ziemski - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/mlawski

Komunikaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Komunikaty | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 10.08.2010r.

Nr  7624/11-5/2010

 

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Strzegowo

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

       Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)                

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 10.08.2010 roku zostało wydane postanowienie Nr 7624/11-4/2010 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 39 000 szt. kur niosek, składającej się z 4 budynków kurników o obsadzie 9 750 szt. kur niosek w każdym, budynku socjalnego oraz stacji gazu propan-butan (8 x 6400l), przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr 252 obręb Chądzyny Krusze gm. Strzegowo, którego inwestorem będzie Pan Andrzej Goździkowski ul. Raciążska 60  06-540 Radzanów.

 

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie (pok. Nr 15) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

  - zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzegowie,

  - ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu prowadzącego 

     poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń,

  - ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż 

     poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń,

  - przekazanie informacji sołtysom wsi Chądzyny Krusze i Chądzyny Kuski gm. Strzegowo

    oraz sołtysowi wsi  Jeżewo Wesel gm. Raciąż , celem podania do publicznej 

     wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Załączniki