mławski - Powiat ziemski - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/mlawski

Przetargi

Sprzedaż nieruchomości w m. Krępa, Lewiczyn

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny,dn.2010.08.05

 

G.72241/1/10

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

W ó j t   G m i n y   Lipowiec Kościelny ogłasza

d r u g i   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

 

Położenie (nr KW)

Nr działki

i pow.     w m²

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza działek        w zł (netto)

Wadium w zł

Miejsce, data i godzina przetargu

Lewiczyn (34652)

212/3       o pow. 1000   oraz doliczony zostanie udział w dz. 212/8 (dr.wew.) 1000/5387 o wartości 4 460 zł  (netto)

Dojazd do działki drogą wewnątrz osiedlową odchodzącą od drogi powiatowej, możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągowej. Sąsiaduje z pojedynczymi zabudowaniami wsi Lewiczyn oraz z terenami rolno-leśnymi

Zabudowa mieszkaniowa letniskowa z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

26 330,-

2 600,-

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym (sala konferen.) 10.09.2010r.

(piątek)

godz. 9.00

Lewiczyn  (34652)

212/7       o pow. 1008   oraz doliczony zostanie udział w dz. 212/8 (dr.wew.) 1008/5387 o wartości 4 490 zł (netto)

j.w.

Zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna

22 630,-

2 200,-

j.w.       godz. 9.30

Lewiczyn (34652)

212/9       o pow. 1107   oraz   doliczony zostanie udział w dz. 212/8 (dr.wew.)  1107/5387 o wartości 4 930 zł (netto)

j.w.

j.w.

26 690,-

2 600,-

j.w.       godz. 10.00

Lewiczyn (34652)

212/10     o pow. 1133   oraz  doliczony zostanie udział w dz. 212/8  (dr.wew.) 1133/5387 o wartości 5 050 zł (netto)

j.w.

j.w.

25 440,-

2 500,-

j.w.       godz. 10.30

Lewiczyn (34652)

211/5       o pow. 5400

Dojazd do działki drogą asfaltową, możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągowej. Sąsiaduje z pojedynczymi zabudowaniami wsi Lewiczyn oraz z terenami rolno-leśnymi.

j.w.

103 030,-

10 300,-

j.w.       godz. 11.00

Krępa (34652)

132/1       o pow. 2100

Dojazd do działki drogą asfaltową, możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągowej. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

21 190,-

2 100,-

j.w.      godz.11.30

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu oraz do wartości udziału w działce nr 212/8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535   z późn.zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wadium wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Gminy   w Lipowcu Kościelnym lub na konto urzędu:  B. S. Żuromin O/Lipowiec  02 8242 1021 0000 0404 2001 0001  z dopiskiem „Wadium-II przetarg na sprzedaż działki nr ….. (miejscowość) …”           do dnia  06 września 2010 r. (włącznie)  do godz. 13.00

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy gminy lub na wskazane wyżej konto.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie aktu notarialnego z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu i nie później niż przed upływem 3 (trzech) dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Cenę sprzedaży należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 18 marca 2010 r.

            Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pokój nr 11 lub tel. (023) 655 50 28 do 29  wew. 49.

 

            Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminie przetargu tj. od dnia 06 sierpnia 2010 r. do dnia 09 wsześnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, we wsi (wszystkie) oraz na stronie internetowej www.bip.lipowieckoscielny.pl

 

 

                                                                       W Ó J T

                                                                 mgr Michał Danielewicz