Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi zobacz archiwum

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nie zabudowanej, położonej w o ębie 1 Gryfów Śląski przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/6 o pow. 11081 m2, o symbolu użytków- pastwisko i grunty orne w klasie V. Prawo własności Gminy Gryfów Śląski jest ujawnione w Księdze wieczystej KW JG1S/00030477/9, w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych, która nie jest obciążona.... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym 94 wraz z udziałem 18,82 % w prawie współwłasności w działce gruntu oznaczonej według danych z operatu ewidencji gruntów jako działka nr 374 o pow. 1800 m2, położonej w o ębie RZĄSINY. Prawo własności Gminy Gryfów Śląski do nieruchomości jest ujawnione w Księdze wieczystej KW JG1S/00031353/1w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych,... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem użytkowo--magazynowym o ogólnej pow. użytkowej 205,30 m2, położonej w o ębie PROSZÓWKA, oznaczonej według danych ewidencji gruntów jako działka nr 14/2 o pow. 7768 m2.... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa współwłasności do udziału 18,65 % w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w o ębie nr 2 Gryfów Śląski przy ulicy Lubańskiej nr 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 441/15 o pow. 323 m2, z prawem własności do wyodrębnionego w budynku lokalu mieszkalnego nr 9 na drugim piętrze (trzecia kondygnacja ) o pow. 104,50 m2, wraz z udziałem 18,65 % do części wspólnych w budynku. Administrator w imieniu Gminy dokonał zgłoszenia zamiaru... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - oddanie prawa współużytkowania wieczystego do udziału 0,75 % w działce zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym, położonej w o ębie nr 2 Gryfów Śląski przy ulicach Bankowa 1-2, Rynek 26-28, Lubańska 49-51, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 474/22 o pow. 1265 m2 do dnia 24.08.2103r., z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. 27,66 m2, wyodrębnionego na parterze w budynku w części Lubańska 50 z wejściem od podwórza, z udziałem... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lwówek Śląski oraz studium wykonalności projektu zgodnie z programem i projektem renowacji kamienic przy ulicy Szkolnej w Lwówku Śląskim.

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Gmina i Miasto Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie: 1. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lwówek Śląski (z wyznaczeniem obszaru działania z zakresu mieszkalnictwa dla terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Malinowskiego, Trauguta, Aleją Wojska Polskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania), 2. Studium Wykonalności projektu pn. „Renowacja kamienic przy ulicy Szkolnej w Lwówku Śląskim”. Projekt realizowany będzie z... więcej...

Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach Numer ogłoszenia: 228831 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II:... więcej...

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 262456 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl I.... więcej...

Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 225903 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół PLacówek Edukacyjno-Wychowawczych , ul. Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7824525, faks 075 7823577. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim.

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=196623&rok=2010-07-22" target="_blank">... więcej...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego - działki nr: 139, 141, 143, 144, 145, 146 polożonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Załącznik do Uchwały Nr 252/63/10 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 17 sierpnia 2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 139 o pow. 0,0883 ha, o ęb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 22.075,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych). Wadium – 2.300,00... więcej...

Zapytanie ofertowe - Remont Świetlicy Wiejskiej w Proszówce

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego. ... więcej...

Ogłoszenie - przetarg

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski... więcej...

PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Remont pomieszczeń biblioteki w Giebułtowie.

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Remont pomieszczeń biblioteki w Giebułtowie W dniu 27.07.2010r. Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku pismem nr GK/7142/84/2010r. skierował zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biblioteki w Giebułtowie do firm z Mirska oraz umieścił na BIP Gminy Mirsk (w załączeniu - treść zapytania, formularz ofertowy, projekt umowy oraz przedmiar robót) Termin składania ofert upływał dnia 10.08.2010r. do godz. 10.30 Do dnia 10.08.2010r. do godz. 1000 wpłynęło 5 ofert, które są załączone do niniejszego... więcej...

Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na materiały promocyjne dla zadania Informatyzacja Urzedów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka

Przetargi | 2010-08-16 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Mirsk, dnia 13.08.2010r. Nasz znak: DrG-INF/2222/ZP-3-3/2010 Wykonawcy wg. rozdzielnika Dotyczy: zapytania o cenowego na materiały promocyjne dla zadania pn: „Informatyzacja Urzędów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych” W związku z zapytaniem cenowym umieszczonym w dniu 04.08.2010r. na stronie internetowej http//bip.mirsk.pl Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk na wykonanie materiałów promocyjnych(naklejki na sprzęt i plakaty promocyjne) dla zadania pn: Informatyzacja Urzędów... więcej...

Wykonanie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe i sanitarne Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Adaptacji pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe i sanitarne Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 CPV 45.21.31.50-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 45.33.00.00-9 Roboty sanitarne 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie wszelkich prac wykończeniowych i instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe i sanitarne Centrum Aktywizacji... więcej...

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i podawaniu posiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i podawaniu posiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 218919 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075... więcej...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 646.000,00 zł (słownie:sześćsetczterdzieści sześć tysięcy złotych) Wadium – 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć... więcej...

Informacja o wyborze oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych przy renowacji zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim.

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że w dniu 11-08-2010r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2. firmy Zakład Projektowo-Budowlany „IZEX” z s. przy ul.Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16, 59-220 Legnica na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych przy renowacji zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim. Ponadtow niniejszym postępowaniu ofertę nr 1 złożyła firma KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wielkopolski, która nie została... więcej...

Informacja o wyborze oferty na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich przy renowacji zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że w dniu 11-08-2010r. dokonano wyboru oferty firmy „ARS FORTIS” Konserwacja Zabytków z s. przy ul. Krowoderskiej 65A/11, 31-158 Kraków na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich przy renowacji zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski /-/Ludwik Kaziów ... więcej...