Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Komunikaty zobacz archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 350/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gierczyn.

Komunikaty | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o: rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 350/2,... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia.

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż zarządzeniami nr: - 85/2010 z dnia 16.07.2010r. - 96/2010 z dnia 02.08.2010r. - 97/2010 z dnia 05.08.2010r. - 100/2010 z dnia 12.08.2010r. - 101/2010 z dnia 12.08.2010r. zostały wytypowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirsk przeznaczone do sprzedaży oraz do wydzierżawienia. W/w zarządzenia znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu. ... więcej...

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za II kwartał 2010 roku.

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za II kwartał 2010 roku. Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Lwówku Śląskim informuje o ocenie jakości wody w wodociągach sieciowych za II kwartał 2010 roku w Gminie Mirsk. Gmina Mirsk Mirsk Punkty poboru: 1. Stacja Uzdatniania Wody Mroczkowice. 2.... więcej...

Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Reymonta wraz z łącznikiem do ul. Łokietka / Norwida w Lwówku Śląskim

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2010r. GPNŚ 7624 – 12 / 01 / 2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam strony... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 100 DJP na działce nr 3/5 obreb Radomiłowice

Komunikaty | 2010-08-12 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 12 sierpnia 2010r. GPNŚ 7624 – 5 /08 / 2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawie wszczęcia postępwania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie oświetlenia drogowego odcinka ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim

Komunikaty | 2010-07-27 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 27 lipca 2010 roku GPNŚ 7331-39/02/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informujące o rozpoczęciuprocedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo-garażowego z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej

Komunikaty | 2010-07-20 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 20 lipca 2010 roku GPNŚ 7331-5/03/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawi art. 33 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzjio warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego,... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piaskowca Żerkowice - Skała Zachód

Komunikaty | 2010-07-19 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 19 lipca 2010r. GPNŚ 7624 – 9 /07 / 2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia D90 PE i D125 PE w Lwówku Śląskim

Komunikaty | 2010-07-19 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 16 lipca 2010 roku GPNŚ 7331-32/02/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji... więcej...

WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011.

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011 1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę: 1) w klasach I-III szkoły podstawowej 2) w kasie II gimnazjum, 3) w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 2.... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia.

Komunikaty | 2010-07-01 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż zarządzeniami nr: - 67/2010 z dnia 18.06.2010r. - 68/2010 z dnia 18.06.2010r. - 69/2010 z dnia 18.06.2010r. - 70/2010 z dnia 18.06.2010r. - 75/2010 z dnia 01.07.2010r. - 76/2010 z dnia 01.07.2010r. - 77/2010 z dnia 01.07.2010r. - 79/2010 z dnia 05.07.2010r. - 81/2010 z dnia 05.07.2010r - 84/2010 z dnia 13.07.2010r. zostały wytypowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirsk przeznaczone do sprzedaży oraz do wydzierżawienia. W/w... więcej...