Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lwówek Śląski oraz studium wykonalności projektu zgodnie z programem i projektem renowacji kamienic przy ulicy Szkolnej w Lwówku Śląskim.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie:

1.    Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lwówek Śląski (z wyznaczeniem obszaru działania z zakresu mieszkalnictwa dla terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Malinowskiego, Trauguta, Aleją Wojska Polskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania),

2.    Studium Wykonalności projektu pn. „Renowacja kamienic przy ulicy Szkolnej w Lwówku Śląskim”. Projekt realizowany będzie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Projekt obejmować będzie renowację i przebudowę dwóch budynków, w tym głównie: odnowienie i przebudowę głównych elementów konstrukcji budynków: dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, oraz instalacje techniczne budynków oraz elewacji zewnętrznej wraz z towarzyszącymi robotami konstrukcyjno budowlanymi.

 

Istotne informacje:

1. Opracowania będące przedmiotem zamówienia należy wykonać w oparciu o:

- Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,

- Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

- Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,

- Metodologię opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013,

2. Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia  w zakresie opracowania minimum jednego Lokalnego Programu Rewitalizacji (lub dokumentu równoważnego) oraz przynajmniej jednego Studium Wykonalności projektu, złożonych wraz z wnioskiem , który uzyskał dofinansowanie.

3. Zamawiający wymaga aby obszar wsparcia obejmował teren pomiędzy ulicami: Szkolną, Malinowskiego, Trauguta, Aleją Wojska Polskiego - wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych danych i informacji, od Zamawiającego i innych Instytucji (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa), koniecznych do opracowania LPR (łącznie z uzyskaniem wszystkich danych do wyznaczenia obszaru wsparcia dla wskazanego przez Zamawiającego obszaru.

5. Zamawiający przewiduje zorganizowanie co najmniej 2 spotkań roboczych, w których Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć,

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie po 3 egzemplarze LPR i SW w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie Word, Exel.

7. Termin wykonania opracowań:

   - Lokalny Program Rewitalizacji do dnia 05.11.2010 roku,

   - Studium Wykonalności projektu do dnia 05.11.2010 roku

8. Miejscem odbioru dokumentów będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie siedziba Zamawiającego(budynek Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski).

9. Na okoliczność przekazania wykonanego przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uczestniczył w sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski, na której wyłożony zostanie LPR.

 

Uwaga:

            Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania  oferty leży po stronie Wykonawcy. Kalkulacja oferowanej ceny winna być oparta na wyliczeniu własnym kosztów wykonania w/w opracowań, kosztów związanych z uzyskaniem od właściwych instytucji wszystkich niezbędnych danych do pracowania LPR i SW, koszty związane z naniesieniem niezbędnych poprawek wskazanych przez Zamawiającego na etapie składania wniosku jak i jego weryfikacji, kosztów dojazdów na spotkania robocze zorganizowane przez Zamawiającego, itp. Oferowana przez Wykonawcę kwota  jest ceną ryczałtową i obejmuje kompleksowe wykonanie obu opracowań.     

 

Końcowe informacje:

 

1. Kryteria oceny oferty: najniższa cena

 

2. Termin składania ofert:

- oferty należy składać do dnia 30.08.2010 roku do godz. 14:00.

Oferty przesłane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

 

3. Sposób składania ofert:

- w wersji papierowej na adres:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A z dopiskiem „Oferta na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lwówek Śląski oraz studium wykonalności projektu renowacji kamienic przy ulicy Szkolnej w Lwówku Śląskim”.

 

- elektronicznie na adres: k.kamienska@lwowekslaski.pl z późniejszym pisemnym potwierdzeniem,

- faxem na numer 75 647 78 79 z późniejszym pisemnym potwierdzeniem,

 

                                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                                             Z-ca Burmistrza

                                                                                                                 Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                         /-/ Ireneusz Maciejczyk

Załączniki