Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi

GMINA MIRSK - przetarg nieograniczony na: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych z terenu Gminy Mirsk oraz dzierżawy pomieszczeń stołowki szkolnej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku.

Przetargi | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

GMINA  MIRSK,  59-630 Mirsk,  Pl. Wolności 39

tel. 0756470440, fax: 075 6470469,  www.mirsk.pl  e:mail: gmina@mirsk.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 "Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych z terenu Gminy Mirsk oraz dzierżawy pomieszczeń stołowki szkolnej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku".

1.      Okres realizacji zamówienia:  od dnia 01.10.2010r. do dnia 31.08.2013r. 

 

2.      W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r. nr 223  poz. 1655 z późn. zmianami) oraz spełniający warunki określone w SIWZ

 

3.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pobrać ze strony internetowej  http://new.bazagmin.pl/bip_mirsk lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15.          Cena specyfikacji 10 zł.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

5.      Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2010r. do godz. 1000

 

6.      Oferty w zamkniętych kopertach z napisem  „Oferta przetargowa – dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Licealno-Gimnazjalnych z terenu Gminy Mirsk” należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat)

 

7.      Wadium przetargowe wynosi 2.000 zł. Wadium wnoszone  w pieniądzu należy  wpłacić przelewem na konto PKO BP Gryfów Śl. o nr. 58102021 240000 810200 111 468.

 

8.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.09.2010r o godz.1030 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

9.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

10.  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Andrzej Muczyński – Inspektor ds. remontów i inwestycji  w poniedziałki w godz. 800 – 1600 oraz od wtorku do piątku  730 – 1530  tel.  756470443,

e-mail : muczynski@mirsk.pl

 

11.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena ryczałtowa     100 %

 

12.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

13.  Zamawiający  nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

 

14.  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3 i 4.

 

16. Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  260830 -2010  z dnia                    23.08.2010r.

   17 .Określenie Przedmiotu Zamówienia - Przygotowywanie posiłków ( obiadów ) dla uczniów szkół podstawowych w Rębiszowie i Krobicy i Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku

 

18. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania , na podstawie art. 24 Ustawy PZP,

Wybór spośród ofert ważnych i nie odrzuconych dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

cena oferty – 100 %  

     o p i s    p u n k t a c j i:

·               oferta z najniższą ceną otrzyma – 100 pkt.,

·               pozostałe oceniane będą wg wzoru

Cena najniższej oferty brutto

Cena badanej oferty  brutto    X 100 pkt. X100 % = ..

 

 

 

 

 


   Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wy­magania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie trakto­wany jako wartość punktowa oferty.

 

Załączniki