Bazagmin.pl

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

  •  
  • Strony: 1
  •  

Informacja o organizacji drugiej tury wyborów Burmistrza (07.09.2008)

Komunikaty | 2008-09-01 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

INFORMACJA Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz uprzejmie informuje, iż w dniu wyborów Burmistrza – 07.09.2008 r. (niedziela) będą realizowane dowozy i odwozy do lokali wyborczych z miejscowości, w których nie ma lokali wyborczych zgodnie z poniższym rozkładem jazdy: Pokrzywnik – miejsce podstawienia - koło remizy o godz. 9:50, przejazd do Maciejowca koło Kościoła godz. 10:15, przejazd do Wojciechowa i z powrotem – GIMBUS 2. Golejów – miejsce podstawienia – przystanek PKS koło Kościoła o godz. 11:20 przejazd do Pławnej... więcej...

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 2008-03-06 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu wniosku: Zakładu Usług Hydrotechnicznych "HYDROMEL" ul. Wańkowicza nr 6, 58-500 Jelenia Góra z dnia 29 października 2007 roku, działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Pot.Więziec – usuwanie szkód powodziowych" w m. Pasiecznik gm. Lubomierz... więcej...

Obwieszczenie o wszęściu postępowania - w dniu 29 października 2007 roku na wniosek Zakładu Usług Hydrotechnicznych "HYDROMEL" ul. Wańkowicza nr 6 , 58-500 Jelenia Góra ,działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : "Pot.Więziec - usuwanie szkód powodziowych " w m. Pasiecznik gm. Lubomierz

Komunikaty | 2007-12-05 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Obwieszczenie o wszęściu postępowania - w dniu 29 października 2007 roku na wniosek Zakładu Usług Hydrotechnicznych "HYDROMEL" ul. Wańkowicza nr 6 , 58-500 Jelenia Góra ,działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : "Pot.Więziec - usuwanie szkód powodziowych " w m. Pasiecznik gm. Lubomierz... więcej...

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO

Komunikaty | 2007-11-12 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Młodszego Referenta d/s informatyki, BIP, o ony cywilnej, wojskowości i zarządzania kryzysowego więcej w zakładce Konkursy na stanowisko link ---> http://bazagmin.pl/bip/kapo/stan_kon.php?id_klienta=1F040A&id_zatrudnienia=1303&opcja=pokaz_kom... więcej...

KOMUNIKAT O OFERCIE SPRZEDAŻY DWORKU W MACIEJOWCU

Komunikaty | 2007-09-04 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłasza oferte sprzedaży dworku we wsi Maciejowiec, gmina Lwówek Śląski, nieopodal Jeziora Pilchowickiego. Czas powstania - 1627 - 1632/ styl późnorenesansowy Kubatura: 7602 m. kw. Powierzchnia użytkowa: 1086 m. kw. Wysoka wartość zabytkowa oraz atrakcyjne położenie oddalengo o 3 km od zalewu w Pilchowicach predystynuje obiekt do wykorzystania na cele rekreacyjno-turystyczne. Wraz z informacją, na dole znajdują się załączniki w postaci archiwum ZIP, są w nim zdjęcia budowli, rzuty, schematy, informacje o położeniu, wielkości,... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : „ Budowa kabla linii światłowodowej w miejscowości Pławna Dolna oraz Marczów , relacji : istn. złącze kablowe w m. Pławna Dolna – ist. złącze kablowe w m. Marczów „- planowanej do realizacji.

Komunikaty | 2007-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 61 § 4 , ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 2 sierpnia 2007 roku na wniosek Pana Tomasza Sobieraj - ul. Opolska nr 11/19 , 52-010 Wrocław , działającego w imieniu i na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Pionu Sieci we Wrocławiu –... więcej...

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Komunikaty | 2007-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

1. W dniu 25 czerwca 2007r. weszło w życie rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zakazu utrzymania drobiu na otwartej przestrzeni, które wprowadza następujące zakazy i nakazy: *zakaz utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi bażantów, kuropatw na otwartej przestrzeni, *zakaz korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na otwartej przestrzeni w celach związanych z hodowlą drobiu, *zakaz pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których ma dostęp dzikie ptactwo, *zakaz organizowania... więcej...

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i trybu pracy komisji konkursowej

Komunikaty | 2007-06-27 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY I PLACÓWKI W GMINIE LUBOMIERZ ORAZ TRYBU PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ § 1 1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i placówki w Gminie Lubomierz ogłasza Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz. 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu wojewódzkim i lokalnym 3. Wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, zwanej dalej „kandydatami”, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania... więcej...

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Lubomierzu

Komunikaty | 2007-05-31 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ OGŁASZA KONKURS NA STANOWIKO DYREKTORA: Gimnazjum w Lubomierzu, Szkoły Podstawowej w Pławnej i Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/ przedszkolu; 2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony... więcej...

Informacja o zmianie decyzji Nr 7627/4/2006 z dnia 3 listopada 2006 roku w punkcie 1 ust. 2 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie instalacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej PTK " CENTERTEL" w Janicach...

Komunikaty | 2007-05-28 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

RT 7627/4/2006 Lubomierz , dnia 2007-05-28 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 , art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz , podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 28 maja 2007 roku zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 A , 02-222 Warszawa i w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu... więcej...

Obwieszczenie o zarejstrowanych kandydatach na radnych i burmistrza...

Komunikaty | 2006-10-19 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Obwieszczenie o zarejstrowanych kandydatach na radnych i burmistrza w zliżających się wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006r.... więcej...

Komunikat: w dniu 29.09.2006r odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Chmieleń...

Komunikaty | 2006-09-04 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999r. z późn. zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2006r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu przy Placu Wolności 1 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, której... więcej...

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu ...

Komunikaty | 2006-08-02 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

1. Postępowanie konkursowe BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ BURMISTRZ GMINY I MIASTA WLEŃ BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI WÓJT GMINY STARA KAMIENICA ogłaszają, że zostało wszczęte postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu I. Pisemne zgłoszenia kandydaci mogą składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu - Plac Wolności 1 w godzinach: w poniedziałki od 8ººdo 16ºº , w pozostałe dni od 7ºº do 15ºº . w terminie... więcej...

Budowa obwodnicy miejscowości Pasiecznik.

Komunikaty | 2006-06-29 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 2006-06-29 RT 7627/1/2006 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 , art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) , Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz , podaje do publicznej wiadomości informację ,że w dniu 28 06 2006 roku zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu i w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o wydanie decyzji o środowiskowych... więcej...

NABÓR OFERT na Pełnomocnika inwestorów ds. organizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu.

Komunikaty | 2006-03-31 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ BURMISTRZ GMINY I MIASTA WLEŃ BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZAJĄ NABÓR OFERT NA Pełnomocnika inwestorów ds. organizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu 1. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne: Wymagania konieczne: 1) posiadać wykształcenie wyższe, 2) posiadać doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub na stanowiskach samodzielnych Wymagania pożądane: Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i gospodarki komunalnej 2. Kandydaci... więcej...

Ogłoszenie o przebudowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej Era...

Komunikaty | 2006-03-27 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

RT 7330/3/2006 Lubomierz, dnia 2006-03-27 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz , podaje do publicznej wiadomości informację ,że po przeprowadzonym postępowaniu na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 , 02-222 Warszawa w dniu 27 marca 2006 roku , wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii... więcej...

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych....(pożytek publiczny)

Komunikaty | 2006-02-06 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U nr 96 poz.873 ze zmianami), w związku z Uchwałą nr XXXV/194/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Lubomierz w 2006 roku” Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.... Pełna treśc ogłoszenia... więcej...

Ogłoszenie o przebudowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej Era...

Komunikaty | 2006-01-30 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

RT 7330/3/2006 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 , art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości informację ,że w dniu 30 stycznia 2006 roku zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji bazowej sieci... więcej...

Ogłoszenie o Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu.

Komunikaty | 2005-12-20 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomierzu Pl.Wolności 1, 59-623 Lubomierz OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego . . . Nieaktualne z dniem 20.12.2005... więcej...

ISO

Komunikaty | 2005-11-17 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Uprzejmie informujemy iż Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu jest w trakcie wdrażania pocesu ISO. Oto polityka jakości: POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ motto: „Nie lekceważcie drobiazgów, one decydują o doskonałości, a doskonałość - to już nie drobiazg....." Michał Anioł Buonarotti Realizując swoje statutowe zadania w ramach Ustawy o Samorządzie Gminnym, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz działają w interesie całej lokalnej wspólnoty samorządowej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którymi są wszyscy... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej