Bazagmin.pl

Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie o przebudowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej Era...

RT 7330/3/2006


I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 , art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości informację ,że w dniu 30 stycznia 2006 roku zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 Warszawa
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej Era , pracującej w systemach GSM /GSM 1800 MHz na działce nr 147 obręb Janice gm. Lubomierz, powiat Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie.

Z wnioskiem oraz dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku w tym z Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można się zapoznać w tut. Urzędzie pokój nr 6 .

Uwagi i wnioski w sprawie , można składać do tut. Urzędu w ciągu 21 dni licząc od daty podania „Informacji „ do publicznej wiadomości tj. do dnia 20 lutego 2006 roku.


Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej