Bazagmin.pl

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELÓWKU W GMINIE LUBOMIERZ

 

Lubomierz dnia 21.09.2009 roku

GMINA LUBOMIERZ

Plac Wolności 1

59-623 LUBOMIERZ

TEL. 075 78 33 166 FAX (075 ) 78 33 167

e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526

 

NR 2232/ZP- 1/09

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości

14 000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELÓWKU W GMINIE LUBOMIERZ”

I. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 45330000-9, 45421100-5 , 45430000-0

Roboty wodno-kanalizacyjne, ogólnobudowlane i malarskie w zakresie jak w załączonym przedmiarze robót.

Wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy od odbioru końcowego

II Termin wykonania :

40 dni od dnia podpisania umowy

III Ocena oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest jej cena.

IV Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej, na formularzu ofertowym wraz z załączonym kosztorysem ofertowym w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 13 - sekretariat do dnia 29.09.2009R. do godz. 11:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na „Remont świetlicy wiejskiej w Popielówku w Gminie Lubomierz”. Znak sprawy: NR 2232/ZP- 1/09

c) warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do

zapytania

V. Dokumenty jakie należy załączyć do oferty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

Jan Makowski inspektor d/s budownictwa, tel. 075 7833166 wew. 42, e-mail: techniczny@lubomierz.pl

 

 

Załączniki do zapytania:

zał. nr 1 – druk formularza ofertowego,

zał. nr 2 – wzór umowy wykonania,

zał. nr 3 – przedmiar robót

 

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej