Bazagmin.pl

Przetargi

Przetarg ustny, nieograniczony, w przedmiocie sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 30/50, zabudowanej budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 1738m2 położonej w Lubomierzu, obręb II, przy ulicy Majowej.

Lubomierz, dnia 15 września 2009 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ zawiadamia, że dnia 22 października 2009 roku o godzinie 1000 w sali numer 4 tutejszego Urzędu odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-socjalnym o numerze geodezyjnym 30/50 o powierzchni 1738m2 położonej w Lubomierzu, obręb II przy ulicy Majowej.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim – Wydziale Ksiąg Wieczystych KW NR - 15169 , dział III i IV wolny jest od obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz przedmiotowa nieruchomość posiada symbol 129 P/U – teren przemysłu i usług, w tym rzemiosła, z możliwością remontu, modernizacji, przebudowy i uzupełnienia zabudowy o nowe obiekty do dwóch kondygnacji.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Ceną wywoławczą jest kwota:

93.718,000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych.

 

Nieruchomość zwolniona jest z podatku vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

 

Zainteresowani kupnem przedmiotowej nieruchomości winni nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 19 października 2009 roku wpłacić wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej , co stanowi kwotę 9.372,00 zł.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 16, poz. 1758 z późn.zm.), cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę -przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Ostateczny termin wpłaty przetargowej ceny pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

 

Nie dotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

Uczestnik , który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Do w/w przetargu opracowano regulamin, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej