Bazagmin.pl

Przetargi

Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu

Lubomierz: Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu
Numer ogłoszenia: 146015 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu obejmującego: naprawę i wzmocnienie konstrukcji stropu i dachu, izolację termiczną stropu, przemurowanie kominów, przemurowanie ścian w strefie murłat i okapu dachu, naprawa gzymsów, pokrycie dachu i obróbki blacharskie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp. 2. Warunki dodatkowe: 2.2. Wykonawca wykonał w ostatnich 5 latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), podobne zamówienia w tym jedno zadanie z zakresu remontu dachu obiektu zabytkowego, którego wartość przekracza 250 000 złotych brutto. 2.3. Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz dysponuje niezbędnym sprzętem do jego realizacji. 2.4.Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Formularz ofertowy - zał. Nr 1. 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2. 5. Wykaz osób, które będą pełnić funkcje kierownicze przy realizacji zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności (Zał. Nr 3) - do załącznika należy dołączyć kserokopie niezbędnych uprawnień oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność wymienionych osób do Izby Inżynierów Budownictwa. 6. Wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające rodzajem do przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie) - zał. Nr 4, 7. Wskazanie przez wykonawcę jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców, należy wypełnić i załączyć do oferty przetargowej Załącznik Nr 5. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje podwykonawców, należy wpisać w Załączniku Nr 5 (nie dotyczy) i również załączyć go do oferty. 8. Kosztorys ofertowy - zał. Nr 6. 9. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bazagmin.pl/bip_lubomierz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 13 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej