Bazagmin.pl

Przetargi

Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku

Lubomierz:  Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku
Numer ogłoszenia: 124611 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku w zakresie dostosowania placówki do obowiązujących przepisów określonych prawem w tym: Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładów Opieki Zdrowotnej (Dz. U. nr 74, poz. 366 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. (DZ. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa placówka na dzień dzisiejszy nie odpowiada w/w przepisom, przyjęte założenia oraz wykonana dokumentacja techniczna zakłada wykonanie następujących robót : - przebudowa pomieszczeń na parterze; wymagana jest całkowita izolacja przychodni od użytkowników części na I piętrze , przez zamknięcie w sposób trwały istniejącego przejścia. W zakres robót modernizacyjnych wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem elewacji oraz z uwagi na przebudowę funkcjonalności pomieszczeń roboty w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji c.o, wod - kan., elektrycznej i wentylacji pomieszczeń. W chwili obecnej osoby niepełnosprawne nie mają możliwości z korzystania z obiektu, ponieważ pomieszczenia przychodni znajdują się na podniesionym parterze, dlatego układ komunikacyjny obsługujący obiekt został przeprojektowany z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Jedno z wejść do budynku zostało przeniesione na południowo - zachodnią elewację ze względu na podjazd dla wózków inwalidzkich. Zaprojektowano również w tym miejscu zadaszony ganek. Projektuje się nowy węzeł sanitarny służący zarówno dla pacjentów pełnosprawnych jak i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do: - ustawienia tablicy informacyjnych (na czas budowy) o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. wykonanej na podłożu z blachy aluminiowej zabezpieczonej laminatem UV oraz 2 słupki mocujące tablicę w systemie wolnostojącym. - tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. wykonanej z materiałów trwałych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.33.10.00-9, 45.31.00.00-3, 74.40.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp. 2. Warunki dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz: - wykonali w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) budowę lub przebudowę co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej przeznaczony do wykonywania funkcji: służby zdrowia, oświaty, nauki, kultury, turystyki, sportu, lub inny o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m2 i o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto. - przedstawią dokumenty (referencje) od poprzednich zamawiających, potwierdzające że budynki jak wyżej zostały wykonane należycie. - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót budowlanych określonych niniejszym zamówieniem, tj. osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, będących członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa na dzień składania ofert. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, między innymi: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Formularz ofertowy - zał. Nr 1. 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2. 5. Wykaz osób, które będą pełnić funkcje kierownicze przy realizacji zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności (Zał. Nr 3) - do załącznika należy dołączyć kserokopie niezbędnych uprawnień oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność wymienionych osób do Izby Inżynierów Budownictwa. 6. Wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające rodzajem do przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających (załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie) - zał. Nr 4, 7. Wskazanie przez wykonawcę jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców, należy wypełnić i załączyć do oferty przetargowej Załącznik Nr 5. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje podwykonawców, należy wpisać w Załączniku Nr 5 (nie dotyczy) i również załączyć go do oferty. 8. Kosztorys ofertowy - zał. Nr 6. 9. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bazagmin.pl/bip_lubomierz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 6.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 13 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 8 - Zdrowie, Działanie 8.1 - Poprawa jakości opieki zdrowotnej.

 

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej