Bazagmin.pl

Przetargi

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z wymianą kotłów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu

Lubomierz: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z wymianą kotłów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu
Numer ogłoszenia: 123433 - 2009; data zamieszczenia: 30.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z wymianą kotłów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu przy ul. Chopina 9 polegająca na demontażu istniejącego starego systemu ogrzewania w tym: - demontaż grzejników, orurowania i ociepleń, instalacji kotłowej, kotłów i zabezpieczeń instalacji parowej oraz montażu nowego systemu ogrzewania w tym: - montaż grzejników, orurowania, wykonania izolacji, montaż kotłów opalanych węglem typu ekogroszek wraz z osprzętem, - remont ogólny pomieszczenia kotłowni, - wyprowadzenie instalacji do sali gimnastycznej i podpięcie pod istniejącą instalację z rur preizolowanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp. 2. Warunki dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz: - wykonali w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) budowy lub wymiany sieci centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w co najmniej jednym budynku o porównywalnej powierzchni użytkowej. - przedstawią dokumenty (referencje) od poprzednich zamawiających, potwierdzające że remonty jak wyżej zostały wykonane należycie. - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót budowlanych określonych niniejszym zamówieniem . 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, między innymi: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz ofertowy - zał. Nr 1. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2. 4. Wykaz osób, które będą pełnić funkcje kierownicze przy realizacji zamówienia wraz danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności (Zał. Nr 3) - do załącznika należy dołączyć kserokopie niezbędnych uprawnień oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność wymienionych osób do Izby Inżynierów Budownictwa. 5. Wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające rodzajem do przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających (załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie) - zał. Nr 4, 6. Wskazanie przez wykonawcę jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców, należy wypełnić i załączyć do oferty przetargowej Załącznik Nr 5. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje podwykonawców, należy wpisać w Załączniku Nr 5 (nie dotyczy) i również załączyć go do oferty. 7. Kosztorys ofertowy - zał. Nr 6. 8. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bazagmin.pl/bip_lubomierz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 6..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 13 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej