Bazagmin.pl

Przetargi

III przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pasieczniku

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Lubomierz, 19 czerwca 2009 roku

O G Ł O S Z E N I E

 

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) , oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 17 czerwca 2009 roku Nr 42/2009 w sprawie zorganizowania trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pasieczniku BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ zawiadamia, że dnia 20 lipca 2009 roku o godzinie 10.00 w sali nr 4 tutejszego Urzędu odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o numerze geodezyjnym 226/1 o powierzchni 0,09 ha położonej w Pasieczniku po przeprowadzeniu I przetargu w dniu 19 stycznia 2009 roku, II przetargu w dniu 06 kwietnia 2009 roku.

Dla nieruchomości tych prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim – Wydziale Ksiąg Wieczystych KW NR - 15207, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od obciążeń.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz przedmiotowa nieruchomość leży w strefie dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectw, sprzedaż następuje na podstawie danych ewidencyjnych.

Ceną wywoławczą jest kwota:

7.689,00 zł ( słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), nieruchomość zwolniona jest z podatku vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn.zm.)

Zainteresowani kupnem przedmiotowej nieruchomości winni nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 17 lipca 2009 roku wpłacić wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę 769,00 zł. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.), cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę -przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Ostateczny termin wpłaty przetargowej ceny pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Do w/w przetargu opracowano regulamin , który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej