Bazagmin.pl

Przetargi

Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie

Lubomierz: Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie
Numer ogłoszenia: 181298 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomierz wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmianą studium i sporządzaniem planów w ramach następujących zadań: - Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz w następującym zakresie: 1) dla obrębu Maciejowiec, obrębu Pokrzywnik i części obrębu Pasiecznik . 2) w części tekstowej studium w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik. - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Maciejowiec i części obrębu Pasiecznik. Przedmiot ustaleń planu oraz obszar objęty planem ujęty jest w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Lubomierz: Uchwała nr XLIII/210/09 z dnia 25 marca 2009 roku Uchwała nr XLIII/211/09 z dnia 25 marca 2009 roku Uchwała nr XLIII/212/09 z dnia 25 marca 2009 roku Teren objęty pracami planistycznymi znajduje się w części w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru, w części w jego otulinie. 2. Obszar i granice opracowania. Szczegółowe granice studium i planów określają załączniki graficzne do uchwał, przybliżone powierzchnie obszarów objętych planami wynoszą: zmiana studium - ok. 1142 ha mpzp dla obrębu Pokrzywnik - ok. 325 ha mpzp dla obrębu Maciejowiec i części obrębu Pasiecznik - ok. 817 ha.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: a) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub jego zmianę oraz opracowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich o powierzchni co najmniej 100 ha. b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym, zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu przestrzennym o doświadczeniu nie krótszym niż 3 lata, c) zapewnią udział w pracach zespołu projektowego specjalistów innych dziedzin wymaganych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 do SIWZ 6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub jego zmianę oraz opracowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich o powierzchni co najmniej 100 ha z podaniem ich wartości, oraz dat wykonania. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym - zał. Nr 3 do SIWZ. 7. Wskazanie osoby, posiadającej kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu. Główny projektant planu musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz posiadać doświadczenie w wykonaniu (samodzielnie lub w zespole) co najmniej jednego uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub jego zmianę oraz opracował jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich o powierzchni co najmniej 100 ha - zał. Nr 4 do SIWZ 8. Wykaz (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 5 do SIWZ) co najmniej trzyosobowego zespołu (z wyłączeniem głównego projektanta) który będzie wykonywać zadania w zakresie: a) opracowania ekofizjograficznego b) prognozy oddziaływania na środowisko c) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 9. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac i załączyć do oferty przetargowej - zał. Nr 6 do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bazagmin/bip_lubomierz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 6..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 13 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej