Bazagmin.pl

Przetargi

IV przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Pasieczniku.

 

Lubomierz, dnia 15 maja 2009 roku

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) , oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 11 maja 2009roku Nr 34a/2009 w sprawie zorganizowania czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ zawiadamia, że dnia 30 czerwca 2009 roku o godzinie 10.00 w sali nr 4 tutejszego Urzędu odbędzie się IV przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży:

nieruchomości zabudowanej stanowiącej budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym i strychem, niepodpiwniczony (dawna szkoła) o powierzchni użytkowej 435,60m2 i kubaturze 1662,10m3 w obrębie działki nr 241 o powierzchni 700m2

oraz budynek wybudowany w stanie surowym, podpiwniczony, parterowy, bez strychu użytkowego (dawny budynek na powiększenie istniejącej szkoły) o powierzchni użytkowej 346,80m2 i kubaturze 1841,00m3 w obrębie działki nr 242 o powierzchni 1900 m2

po przeprowadzeniu I przetargu w dniu 22 grudnia 2008 roku oraz II przetargu w dniu 23 lutego 2009 roku, III przetargu w dniu 08 maja 2009 roku.

Dla nieruchomości tych prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim – Wydziale Ksiąg Wieczystych KW NR - 15207, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od obciążeń.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz przedmiotowa nieruchomość leży w strefie dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectw, sprzedaż następuje na podstawie danych ewidencyjnych.

Wyposażenie działki w instalacje: energia elektryczna z linii napowietrznej, wodna, 3-komorowy zbiornik bezodpływowy.

Ceną wywoławczą jest kwota:

216.482,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).

Do ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych zostanie doliczony podatek vat w wysokości 22%.

Zainteresowani kupnem przedmiotowej nieruchomości winni nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 26 czerwca 2009 roku wpłacić wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej , co stanowi kwotę 21.648,00 zł. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Ostateczny termin wpłaty przetargowej ceny pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

Uczestnik , który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Do w/w przetargu opracowano regulamin, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej