Lubomierz - Gmina miejsko-wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/lubomierz_gmw

Przetargi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku

Przetargi | 2009-07-01 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz:  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku
Numer ogłoszenia: 103447 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działki nr 544, 546, i 548) w Pasieczniku na odcinku 640 m., a w szczególności na wykonaniu odwodnienia, wykonaniu i wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych drogi i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej. Parametry projektowanej drogi - długość drogi : - 640 m - szerokość jezdni 2,5 do 4 m - powierzchnia jezdni - 2 307,5 m2 - wykonanie 2 studzienek ściekowych - odprowadzenie wody ze studzienki do potoku z rur PVC o średnicy 200 mm - ścieki z elementów betonowych - 132 m - nawierzchnia - bitumiczna - ruch - KR1. Szczegółowy opis w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium zostało ustalone w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp. 2. Warunki dodatkowe: 2.2. Wykonawca wykonał w ostatnich 5 latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej trzy zadania z zakresu modernizacji i przebudowy dróg i ulic, z czego wartość jednego zadania musi przekraczać 200 000 złotych brutto. 2.3. Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz dysponuje niezbędnym sprzętem do jego realizacji. 2.4.Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz ofertowy - zał. Nr 1. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2. 4. Wykaz osób, które będą pełnić funkcje kierownicze przy realizacji zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności (Zał. Nr 3) - do załącznika należy dołączyć kserokopie niezbędnych uprawnień oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność wymienionych osób do Izby Inżynierów Budownictwa. 5. Wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające rodzajem do przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie) - zał. Nr 4, 6. Wskazanie przez wykonawcę jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców, należy wypełnić i załączyć do oferty przetargowej Załącznik Nr 5. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje podwykonawców, należy wpisać w Załączniku Nr 5 (nie dotyczy) i również załączyć go do oferty. 7. Kosztorys ofertowy - zał. Nr 6. 8. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bazagmin.pl/bip_lubomierz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 6.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 13 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki