Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Przetargi zobacz archiwum

Odpowiedz na zapytanie: dot. ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

ZP-341/6-1/2010 Złoczew, 24.08.2010 r. W związku z prośbą banku o umieszczenie niżej wymienionych dokumentów: 1.Uchwały o wyborze burmistrza Gminy 2.Uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 3.Opinii RIO dotyczących realizacji budżetu i wykonania planów finansowych, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz załączonej do budżetu prognozy kwoty długu, projektu budżetowego 4.Sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Rb-PDP za lata 2008-2009 oraz rok bieżący 5.Sprawozdania z wykonania planu wydatków... więcej...

Sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie 2 miasta Biała Rawka- centrum

Przetargi | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość zabudowana budynkiem do rozbiórki. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i użyteczność publiczną. Działka nr 240/8 o pow. 0,0193 ha, KW LD1R/00002420/2 - o ęb 2 miasta Biała Rawska Cena wywoławcza 100.000,00 zł + 22 % VAT Wadium - 10.000,00... więcej...

Dostawa węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie KOD CPV 10121000-7 Zainteresowani mogą ode ać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 38 , pok. Nr 22, lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych... więcej...

Dostawa oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi KOD CPV 23122100-9 Zainteresowani mogą ode ać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 38 , pok. Nr 22, lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl Zamawiający nie przewiduje możliwości... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 19. 08. 2010r. pod nr 224797 - 2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej : http://www.zloczew.bazagmin.pl/">... więcej...

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012,2012/2013.

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012,2012/2013. Numer ogłoszenia: 255068 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie , ul. Burzenińska 4/6, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, tel. 043 8202230, faks 043 8202230. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetargu pn.: Budowa Strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dn. 13 sierpnia 2010 r. Z.P. 341/ 7/5/2010 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej” została wy ana oferta firmy Przedsiębiorstwo... więcej...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego.

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Złoczew,dnia 2010 – 08 - 12 Znak: Zp – 341/5- 1/2010 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2620000,20 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: 1. W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu, prosimy o przesunięcie terminu przetargu na 10. 09. 2010r. Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

Przetargi | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu.06. 08. 2010r. pod nr 212731 - 2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej : http://www.zloczew.bazagmin.pl/">... więcej...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr II Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec.

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Złoczew,dnia 2010 – 08 - 04 Znak: Zp – 341/4 - 2/2010 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: 1. Czy wyposażenie Sali w krzesła, stół konferencyjny, blat kuchenny, kuchnię elektryczną, szafkę biurową i szafkę narożną wchodzi w zakres oferty – ak w przedmiarze robót 2. Czy w toalecie dla osób niepełnosprawnych należy zamontować podajnik do ręczników i lustro z mechanizmem regulującym kąt nachylenia... więcej...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec.

Przetargi | 2010-08-02 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Złoczew, dnia 2010 - 08 - 02 Znak: Zp. - 341/4 - 1/2010 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: 1. Czy do składanej oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy? Z p. V. Podpunktu 1 SIWZ to nie wynika. 2. Jeżeli do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy to czy w kosztorysie tym należy dodać pozycje dotyczące wyposażenia budynku w meble wymienione w p. II. podpunkt 11 SIWZ. 3. Obmiar w poz. 17 przedmiaru robót budowlanych... więcej...

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana... więcej...

Przetarg nieograniczony pn.: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dmosinieę

Przetargi | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Dmosin

28/07/2010 S144 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta #id112556-I. #id112557-II. #id112558-III. #id112559-IV. #id112560-VI. PL-Dmosin: Wozy strażackie 2010/S 144-222130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Gmina Dmosin Dmosin 9 Kontaktowy: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin. Do wiadomości: Alicja Włodarczyk, Sylwia Wosik 95-061 Dmosin POLSKA Tel. +48 468747485/8747377 E-mail: ugdmosin.zp@wp.pl Faks +48 468746294 Adresy... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Potok i Stanisławów.

Przetargi | 2010-07-28 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Złoczew,dnia 2010 - 07 - 27 Znak: Zp - 341/3/2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Potok i Stanisławów. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „F.P.R.U.H. „GROSIK" Grażyna Orzeł , Oś. Stare Sady 16/12,... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Przebudowa drogi dojazgowej do gruntów rolnych Kołacin - Koziołki

Przetargi | 2010-07-22 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dn. 22 lipca 2010 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z.P. 341/ 6/1/2010 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kołacin – Koziołki” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kołacin – Koziołki”... więcej...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowe dróg w miejscowości Potok i Stanisławów.

Przetargi | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Złoczew,dnia 2010 – 07 - 16 Znak: Zp – 341/3 - 1/2010 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowe dróg w miejscowości Potok i Stanisławów. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: 1. Czy projektowana przebudowa dróg mieści się w istniejących pasach drogowych? 2. Czy oferta wykonawcy , który zaproponuje termin realizacji zamówienia przekraczający datę 20. 12. 2010 r. określoną w SIWZ jako „pożądany termin realizacji zamówienia”,... więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawsk

Przetargi | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Przetargi | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Zakup fa ycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 0-46 8159586, 8159449, faks 0-46 8159449. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji.

Przetargi | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 12. 07. 2010r. pod nr 184813 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej : http://www.zloczew.bazagmin.pl/">... więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Potok i Stanisławów

Przetargi | 2010-07-06 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 05. 07. 2010 r. pod nr 176499 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej : http://www.zloczew.bazagmin.pl/">... więcej...

Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

Przetargi | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu... więcej...

Herbarz gminny