Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Komunikaty zobacz archiwum

Bezpłatne badania mammograficzne

Komunikaty | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Centrum Medyczne Św. Jerzego Sp. z o.o oraz URZĄD MIEJSKI ZŁOCZEW Z A P R A S Z A J Ą M I E S Z K A N K I M I A S T A I G M I N Y Z Ł O C Z E W NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ M A M M O G R A F I A bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1941 do 1960 ) które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2009 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego... więcej...

Dni Złoczewa 4-5 września 2010 r.

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Burmistrz i Rada Miejska w Złoczewie zapraszają na XX Dni Złoczewa 4 - 5 września 2010 r. Sobota - Parking przy Urzędzie Miejskim 17.00 Inauguracja Dni Złoczewa 17.15 Przemarsz pod obelisk i złożenie kwiatów w hołdzie Ofiarom września 1939 r. 18.00 Rozstrzygniecie konkursu wiedzy o Mieście i Gminie Złoczew 19.00 „Spacer po nieistniejącym Złoczewie" z Karoliną Frejek - prezentacja multimedialna 19.30 Czar piosenki międzywojennej 20.00 Seans w „Starym Kinie" : „Zwyczajny Faszyzm", „Zakazane Piosenki" . Niedziela - Park za Pałacem 13.45 Zbiórka... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Białej Rawskiej Plac Kościelny 5

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA O g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego położenie Biała Rawska Plac Kościelny 5 powierzchnia użytkowa lokalu - 31,92 m2 uz ojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno- kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 10,38 zł + 22% podatek VAT co stanowi kwotę 331,33 +22% podatek VAT miesięcznie. Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2010 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57 – sala nr 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu... więcej...

zawiadomienie - przebudowa drogi powiatowej Wólka Lesiewska - Babsk

Komunikaty | 2010-07-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu zawiadomienie o ze anym materiale dowodowym umożliwiającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.... więcej...

postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk

Komunikaty | 2010-07-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Wzałączeniu postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług. 1260 m.... więcej...

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Komunikaty | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ograniczenia w użyciu wody z ujęć publicznych. Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) zarządzam, co następuje : §1.1. Za ania się na terenie miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia wody w Złoczewie, tj. Złoczewa, Szklanej Huty, Gronówka, Miklesza, Borzęckiego i Burdynówki używania wody z ujęć publicznych do celów innych niż spożywcze i utrzymania zwierząt,... więcej...

INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI AZBESTU

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest... więcej...

Wystąpienie do PPIS - przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu wystąpienie do PPIS o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260... więcej...

Wystąpienie do RDOŚ - przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu wystąpienie do RDOŚ w Łodzi o opinie co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług.1260... więcej...

obwieszczenie -przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług. 1260 m

Komunikaty | 2010-07-09 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu pismo zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług. 1260 m.... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

Komunikaty | 2010-07-07 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska. Ogłasza co następuje: I. Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży: 1. nieruchomość zabudowana położona w o ębie 2 miasta Biała Rawska oznaczona numerem działki 240/8 o pow. 0,0193 ha, 2. nieruchomość zabudowana położona w o ębie... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

Komunikaty | 2010-06-25 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska. Ogłasza co następuje: I. Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do dzierżawy: 1. nieruchomość niezabudowana położona w o ębie 3 miasta Biała Rawska oznaczona numerami działek 549/2, 557, 549/8, 550/2, 551/2 o pow. 0,2733 ha. Szczegółowy opis nieruchomości... więcej...

Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Komunikaty | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a na XLVI sesję Rady Miejskiej wZłoczewie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca (wtorek) 2010 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie o ad XLVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku o ad XLVI sesji i protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 2. Powołanie sekretarza o ad. 3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Zapytania. 6. Informacja na temat stanu oraz o planach budowy lub remontach dróg na terenie... więcej...

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikaty | 2010-06-22 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2010 r. zajęła następujące stanowisko. Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek. Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu nawniosek wyborcy mogą: 1) przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy, 2) przebywający czasowo poza miejscem... więcej...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Biała Rawska o zmianie Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej.

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OBWIESZCZENIE Burmistrza Biała Rawska o zmianie Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,... więcej...

OBWIESZCZENIE o podjęciu Uchwały Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 09 czerwca 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ul. Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej ( z wyłączeniem działki 240/22)

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Obwieszczenie Burmistrza Biała Rawska o podjęciu Uchwały Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 09 czerwca 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ul. Mickiewicza, Placu Wolności, Szerokiej i Zakątnej ( z wyłączeniem działki 240/22) Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu... więcej...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego

Komunikaty | 2010-06-11 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA O g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego · położenie Biała Rawska Plac Kościelny 5 · powierzchnia użytkowa lokalu - 31,92 m2 · uz ojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno- kanalizacyjna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 10,38 zł + 22% podatek VAT co stanowi kwotę 331,33 +22% podatek VAT miesięcznie. Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2010 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57 – sala nr 14. Warunkiem przystąpienia... więcej...

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W 2010 R.

Komunikaty | 2010-06-10 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA - GMINNY KOMISARZ SPISOWY na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zdnia 17 lipca 2009 r. opowszechnym spisie rolnym w2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Biała Rawska Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która: · posiada zdolność obsługi komputera. · jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązania kontaktów, a także umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych; · jest... więcej...

Herbarz gminny