Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Aktualności

ogłoszenie w sprawie zakupu podręczników szkolnych

Aktualności | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

 Program Rządowy  "Wyprawka szkolna 2010"

                                                           OGŁOSZENIE 

w sprawie  DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW  SZKOLNYCH

 

Działając na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 612)

 

Burmistrz Białej Rawskiej

ogłasza, iż termin składania wniosków w ramach

Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"

mija w dniu 15 września 2010 r.

 

1)    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum.

2)    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,                w tym specjalnego, jest udzielana uczniom słabo widzącym, niesłyszącym,                           z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,                o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki            w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych                 I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

3)    W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin,             w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 3. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10 % ogólnej liczby uczniów, o których mowa w pkt. 1,                 z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury              i ochrony dziedzictwa narodowego.

4)    Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) - obecnie jest to kwota 351 zł netto na 1 osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

5)    Wysokość dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć następujących kwot:

 • 170 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia                               z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej;
 • 310 zł - dla ucznia klasy II gimnazjum oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego,              z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum;
 •    200 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie              o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;
 • 300 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                     z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie               o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;
 • 370 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie             o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej.

6)      Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Osobami uprawnionymi do składania wniosków są:

 • rodzice (prawni opiekunowie lub rodzice zastępczy)
 • nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego;

7)    Dokumenty załączane do wniosku:

 • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa pkt. 2, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie;

8)    Wnioski dotyczące udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników są dostępne w szkołach podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Rawska także na stronie internetowej  www.bialarawska.pl    oraz w Urzędzie Miasta Biała Rawska.

 

 

Oprac. Ewa Adamczyk  data: 2010.08.23

Załączniki

Herbarz gminny