Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Oferty Inwestycyjne

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o łącznej powierzchni 0,6230ha

                  Burmistrz Miasta i Gminy
              Gołańcz

        ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
        nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, ul. Osada  oznaczona ewidencyjnie numerem działki  376 o łącznej powierzchni 0,6230ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki o powierzchni około 2112 m  określona jest jako Mu- tereny mieszkaniowo –usługowe pozostała część działki 376 ma przeznaczenie jako tereny użytków rolnych.
Jeżeli nabywca nie spełnia warunków określonych w art.4 ust.7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, to nieruchomość zostanie sprzedana dopiero po  rezygnacji przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 75.800,00.
Wadium wynosi:  7.600,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2010r. / wtorek/ o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w Wysokości 7.600,00 zł do dnia  18.09. 2010r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do części działki oznaczonej w MPZP o powierzchni ok. 2112m 2 zostanie doliczony podatek VAT. Wpłata należności przez nabywcę za zakupioną nieruchomość w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy  notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz
pok. nr 9 lub. tel. /067/ 2615-911 w. 16 .

Gołańcz, dnia 17.08.2010 r.

Herbarz gminny