Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)

 

W ó j t   G m i n y   Lipowiec Kościelny ogłasza

p i e r w s z y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 27 o powierzchni 1,83 ha, położonej w obrębie Parcele Łomskie.

 

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW 7497.

Dojazd do działki drogą gruntową, częściowo utwardzoną płytami betonowymi – około    800 m od drogi asfaltowej prowadzącej z Mławy do Lewiczyna. Działka sąsiaduje z terenami leśnymi. Na działce znajdują się ruiny po byłych budynkach produkcyjnych. 

Cena wywoławcza łącznie z 22% VAT nieruchomości wynosi:  47 556,- zł                   (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

Wadium: 4 760,-zł   (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2008 r. o godz. 9.00                                                                                                      w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wadium wpłacone w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym lub na konto urzędu:  B. S. Żuromin O/Lipowiec    31 8242 1021 0000 0273 2001 0002   na 3 (trzy)  dni przed przetargiem tj. do dnia    

25 kwietnia 2008 r. (włącznie)  do godz. 13.00

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy gminy lub na wskazane wyżej konto.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu i nie później niż przed upływem 3 (trzech) dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Cenę sprzedaży należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, ogłoszenie w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pokój nr 11 lub tel. (023) 655 50 28 do 29  wew. 49

 

                                                                                                                W Ó J T

                                                                                                 mgr Michał Danielewicz