Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Informacja o planowanym przedsięwzięciu: Przebudowa drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 235.

OŚ. 7624/Dś-1/2008 Lipowiec Kościelny, 22.01.2008 r.
OBWIESZCZENIENa podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 stycznia 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 235.
Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz 800-1500.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Gmina Lipowiec Kościelny
2. Właściciele nieruchomości wg wykazu: Gmina Lipowiec Kościelny; Gmina Miejska Mława; Skarb Państwa, Państwowy Zasób Gruntów; Ciechanowskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Biurowych; Henryk i Maria Cichoccy; Tadeusz i Edwarda Chocholscy; Jacek i Dorota Zarazińscy; Daniel Dymczyk; Cezary Łopaczewski; Jadwiga Walczak; Urszula Jurkowska; Arkadiusz i Ewa Ciesielscy; Marek i Bernadeta Fydrych.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym.
4. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
5. a/a