Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Wydanie decyzji środowiskowej

OŚ.7624/DŚ-5/2007 Lipowiec Kościelny, dn. 19.12.2007 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19.12.2007 r. zamieszczono informację o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej firmy PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „Lipowiec Kościelny” nr 3639/1319 na działce o nr ew. 244/3”.
Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1078 z późn. zm.) umorzono postępowanie administracyjne w sprawie „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej firmy PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „Lipowiec Kościelny” nr 3639/1319 na działce o nr ew. 244/3” jako bezprzedmiotowe.
Inwestorem inwestycji jest PTK CENTERTEL Sp. z o.o.

Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz 8:00-15:00.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca: PTK CENTERTEL Sp. z o.o.
2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Środowiska i Rolnictwa
3. P. Witold Strzelczyk
4. P.P. Hanna i Janusz Wasiłowscy
5. P.P. Alicja i Jan Dąbrowscy
6. P.P. Magdalena i Stanisław Żochowscy
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
8. Sołtys wsi Lipowiec Kościelny
9. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym
10. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
11. a/a