Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kęczewie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt gminy Lipowiec Kościelny
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Kęczewie
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz.U.Nr 89, poz.826 i Nr 189, poz.1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy
pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela
akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne;
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.);
11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub urzędowo
potwierdzonych kopii. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być
własnoręcznie podpisane.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kęczewie” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
na adres: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, woj.mazowieckie, sekretariat.
Konkurs poprowadzi komisja konkursowa powołana przez wójta gminy Lipowiec Kościelny.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
W ó j t
mgr Michał Danielewicz