Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Wydanie decyzji środowiskowej

OŚ. 7624/Dś-10/2007/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 05.02.2008 r.
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lutego 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kęczewska na terenie gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, województwa mazowieckiego na działkach o nr ew.: 143, 148/1, 153, 157/2, 164, 263 obrębu Wola Kęczewska.
Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz. 8:00-15:00.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Wójt Gminy Lipowiec Kościelny
2. Właściciele nieruchomości wg wykazu:
 Gmina Lipowiec Kościelny;
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie, Odział w Ciechanowie;
 Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie;
 Marek i Ewa Przybyszewscy;
 Andrzej i Anna Wołowscy;
 Krzysztof Brzozowski;
 Mirosław Rudnicki;
 Stanisław i Barbara Mazur;
 Stanisław i Danuta Cichoccy.

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym.
4. Sołtys wsi Wola Kęczewska.
5. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
6. a/a