Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Przetargi

„Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym”.

Lipowiec Kościelny, dnia 26-11-2008 r.

Numer postępowania: 341-2/ 08

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości  zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

 

Zamawiający:

Gmina Lipowiec Kościelny     06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny nr 213, woj. mazowieckie

tel.: (023) 655-50-28 lub 29     fax (023) 655 50 28     e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym”.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym”

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Na przedmiot dostawy Wykonawca udzieli co najmniej rocznej gwarancji.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny nr 213 , 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 4 (I piętro) w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej:  bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny

 

Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 12 grudnia 2008 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

    osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych

    podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

    zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia

    potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

    wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

    podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;

5. udzielą co najmniej rocznej gwarancji;

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Ocena czy Wykonawca spełnia postawione wyżej warunki udziału
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia / nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie) oraz oświadczeń.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

    do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

    upływem terminu składania ofert;

2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału

     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

      potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat

      oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał

      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

      wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej

      niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

    publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp – załącznik nr 2;

4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1

             ustawy Pzp – załącznik nr 3;

 5. oświadczenie o udzielonej gwarancji – załącznik nr 4;

 6. kolorowe zdjęcia oferowanego pojazdu (wygląd zewnętrzny oraz wnętrze);

 7. dokumentacja dotycząca pojazdu - karta pojazdu, dowód rejestracyjny (kserokopia,

    potwierdzona za zgodność z oryginałem);

 8. oświadczenie o stanie technicznym pojazdu (nie posiadaniu usterek i wad) – załącznik nr 5;

         9. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 1;

10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

      Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 

      Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w 

               sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

               wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

               (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.)

 

Wadium nie jest wymagane.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA – najmniejsza cena – 100 pkt

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym;

 Lipowiec Kościelny nr 213; 06-545 Lipowiec Kościelny

 

Termin składania ofert upływa dnia 04-12-2008 r. o godz. 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-12-2008 r. o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej (I piętro) – w budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym; Lipowiec Kościelny nr 213; 06-545 Lipowiec Kościelny

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający  nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

-           P. Dariusz Zalewski – tel.: (0-23) 655-50-28 lub 29,  faks: (0-23) 655-50-28,

       od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 – 15:30.

 

 

 

                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                              Michał Danielewicz

 

 

Załączniki