Bazagmin.pl
 

Województwo kujawsko-pomorskie

Przetargi

Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212318 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2870039 w. 46, faks 054 2870039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby Gminy Chrostkowo 2010/2011 > zapotrzebowanie na miał w tonach: 220 > zapotrzebowanie na węgiel w tonach: 20.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Z.P-U-H Maria Cymerman, ul. Kilińskiego 19, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91803,28 PLN, (z vat) 112.000,00 PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (z vat):

  • Cena wybranej oferty: 96111,60

  • Oferta z najniższą ceną: 96111,60 / Oferta z najwyższą ceną: 112484,00

  • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Chrostkowo

Elżbieta Mazanowska