Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Krapkowice
ADRES:
ul. 3 Maja 17
KOD:
47-303
KONTAKT:
(+48 77) 44 66 800
(+48 77) 4466888
NIP:
756-16-78-134
BUDŻET:
32 091 770,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
23 %
OBSZAR:
98 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
25 000 mieszkańców
BURMISTRZ KRAPKOWIC:
PIOTR SOLLOCH
+4877/4466800
Z-CA BURMISTRZA:
ROMUALD HARAF
+4877/4466899
SEKRETARZ MIASTA:
MIECZYSŁAW KOŻUCH
+4877/4466827
SKARBNIK MIASTA:
UDO WESOŁY
+4877/4466853
NACZELNIK WYDZ. ORGANIZACYJNEGO I PROMOCJI GMINY:
Danuta Noskowicz
+4877/4466840
KIEROWNIK BIURA RADY MIEJSKIEJ:
Elżbieta Skiba
+4877/4466824
NACZELNIK WYDZ. BUDżETOWO-FINANSOWEGO:
Wanda Badora
+4877/4466849
NACZELNIK WYDZ. PODATKóW I OPłAT LOKALNYCH, EWIDENCJI DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ:
Irena Galowy
+4877/4466842
NACZELNIK WYDZ. OśWIATY, KULTURY I SPORTU:
Wiesław Kuliś
+4877/4466883
NACZELNIK WYDZ. EWIDENCJI LUDNOśCI I DOWODóW OSOBISTYCH:
Urszula Solloch
+4877/4466851
Z-CA KIEROWNIKA USC:
Agnieszka Woźnica
+4877/4466867
NACZELNIK WYDZ.GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA I OCHRONY śRODOWISKA :
Anna Księżarczyk
+4877/4466895
NACZELNIK WYDZ. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI, ZAMóWIEń PUBLICZNYCH I PROJEKTóW Z FUNDUSZY UE:
Damian Latka
+4877/4466861
NACZELNIK WYDZ. DZIAłAń KRYZYSOWYCH, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH:
Ewa Borończyk
+4877/4466866
PEłNOMOCNIK BURMISTRZA DS.KONTAKTóW ZAGRANICZNYCH:
Henryk Steinhoff
+4877/4466810

Nasze Menu