Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/5/3/2010                                                                                                      Herby, dnia 2010-08-24

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE,
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę –
SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH „WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, Żołędowo ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 165.000,00 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 PZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.       Oferta nr 2, P.H.U. EURO-SMART Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław Śląski
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 98,62

2.       Oferta nr 3, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernard Szymański ul. Szkolna 8,
42-713 Kochanowice
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 93,85

3.       Oferta nr 5, Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Spółka z o.o.  ul. Kopernika 17, 42-500 Będzin
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 68,49

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1.       Oferta nr 4, WĘGLO-BUD s.c. ul. 1 Maja 7, 42-284 Herby

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, pismo ZP/PN/5/2/2010 z dnia 18.08.2010r, Wykonawca złożył informację z KRK datowaną na dzień, po dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (tj. 19.08.2010r.), co nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie złożył oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.

 

Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

 

Herbarz gminny