Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Aktualności

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 31 sierpnia 2010 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy XLV sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Aktualności | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 31 sierpnia 2010 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy XLV sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji.

                                                                                                                                                                                                

Porządek obrad sesji:

§  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

§  Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

1.     Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy.

2.     Informacja Przewodniczącego o działaniach radnych podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja z prac komisji.

3.     Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

4.     Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kochanowice.

5.     Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/357/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku.

6.     Projekt uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

7.     Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

8.     Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I”.

9.     Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Swaciok i Lubockie ul. Wieczorka”.

10.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kochanowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

11.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach”.

12.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I”.

13.  Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski i informacje.

15.  Zakończenie obrad.

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                             

 Zofia Grabińska

 

 

 

 

 

Herbarz gminny