Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy GIR-341/04/10                                               Kochanowice, dnia 20.08.2010 r.

                                                                                                

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/04/10,

pn.: „Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach”

 

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę (oferta nr 3):

 

Adam Dyla

ul. Wrzosowa 4,

42-700 Lubliniec

Cena ofertowa netto:    475.905,41 zł

Cena ofertowa brutto:  580.604,60 zł

Uzyskana ilość punktów: 100

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i jest ofertą o najniższej cenie.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Poniżej przedstawiamy pozostałe oferty:

---------------------------------------------------------------------------

1. Zakład Ogólnobudowlany „Gerlic”

    ul. Oleska 28,

    42-700 Lubliniec

Uzyskana ilość punktów: 93,08

 

2. Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy  

    Zakład Budownictwa

 ul. J. Długosza 101,

    42-100 Kłobuck

Uzyskana ilość punktów: 78,81

 

4.CONCEPT Damian Dratwiński

    ul. Torowa 1/6,

 42-200 Częstochowa

Uzyskana ilość punktów: 92,02

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

Herbarz gminny