Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/6/4/2010                                                                              Herby, dnia 2010-08-11

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę – KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 240.737,71 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.       Oferta nr 1, „BEMAR” spółka z o.o. ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 95,57

2.       Oferta nr 2, PETROL Sp. z o.o.  ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 96,84

3.       Oferta nr 4, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARKO” Spółka Jawna  ul. Bestwińska 32
 43-330 Stara Wieś
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 93,53

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

 

Herbarz gminny