Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach.

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik

ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu)  na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy

Karola Miarki 54 w Woźnikach.

    

 

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 36,83 m² składa się z: pokoju dziennego, przedpokoju, kuchni, łazienki, korytarza i sypialni.

Lokale są usytuowane na parterze budynku, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.08.2010 r.

o godz. 12oo w sali nr 15 tut. urzędu.

 

Cena wywoławcza 7,00 zł. za 1 m² powierzchni.   

Minimalną wysokość postąpienia ustalono na 0,10 zł.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wadium ustala się na kwotę:

- lokal mieszkalny nr 4 -  500,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki

nr 80 8279 1023 0200 0130 2002 0003.

Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 26.08.2010 r.

2. Złożenie w terminie do dnia 26 sierpnia 2010 r. w Referacie Gospodarki  Mieszkaniowej  Urzędu Miejskiego w Woźnikach (pok. nr 22) dokumentów:
a) o
świadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem i  regulaminem publicznej licytacji oraz o nieposiadaniu zadłużenia finansowego wobec Gminy Woźniki

b)  zaświadczenia o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie przetargu tj. za m-ce: maj, czerwiec, lipiec 2010 r.
c) dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenia, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./,

Do przetargu dopuszcza się jedynie osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi co najmniej:

- 200% najniższej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym (tj. nie mniej niż 1412,58 zł) lub
- 150% najniższej emerytury - w gospodarstwie wieloosobowym (tj. nie mniej niż 1059,44 zł).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Lokal można oglądać w terminach uzgodnionych z pracownikiem Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

Regulamin przetargu i formularz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu wydaje Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Woźnikach - pokój nr 22.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest w terminie 7 dni od przetargu do zawarcia umowy najmu, pod rygorem utraty wadium oraz ponownego skierowania lokalu do przetargu. Oprócz czynszu najmu lokalu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat związanych z eksploatacją lokalu. Czynsz najmu lokalu płatny jest z góry do dnia 10-go każdego miesiąca. Podwyższenie stawki czynszu ustalonej w wyniku przetargu będzie dokonywane raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w komunikacie przez Prezesa GUS. Stawka czynszu wynikająca z przetargu nie może zostać obniżona na wniosek najemcy.

Na przetarg należy zgłosić się z dokumentem tożsamości. Szczegółowych  informacji związanych z przetargami udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Woźnikach pokój nr 22 lub  telefonicznie  pod numerem  (034) 366 99 14. Zastrzega się możliwość odwołania lub zmiany terminu przetargu wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

 

Herbarz gminny