Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 2010-08-06

GIR/3054/K/1/10

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rewitalizacja drogi gminnej nr 66, 60, 57S łączącej drogi powiatowe nr 2381S z 2314S wraz z modernizacją skrzyżowań oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2318S w Kochcicach, Gmina Kochanowice, Powiat Lubliniecki”

 

1)  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

    Gmina Kochanowice

    ul. Wolności 5

    42-713  Kochanowice

    www.kochanowice.pl

    e-mail: gmina@kochanowice.pl

    Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30, Wtorek do 16:00

    tel. (034) 353 31 00 - 2, fax (034) 353 31 05

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kochanowicach ul. Wolności 5, pokój nr10 lub pobrać z strony internetowej www.kochanowice.pl

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bezpłatna

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie złotowego kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 595.170,00zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100) na okres od 30.03.2011 r. do 30.12.2016 roku.

 

      kod CPV  66.11.30.00-5

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

 I transza w kwocie 595.170,00 zł do dnia 27.08.2010r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty:

a)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

c)      Zezwolenie właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

d)      Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

e)      Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

8) Informacja na temat wadium:

    Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                                      |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

 

 10) Miejsce i termin składania ofert:

   

     Gmina Kochanowice

     ul. Wolności 5

     42-713  Kochanowice

     Pokój nr 11 (sekretariat)

 

do dnia 17.08.2010 r. do godz. 11:00

 

11) Termin związania ofertą okres 30 dni.

      Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

                                                    

                                                                                      

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kochanowice 

 

 

Załączniki

Herbarz gminny