Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

WÓJT GMINY KOCHANOWICE

zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego,

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

 

działek niezabudowanych

położonych w Kochcicach przy ul. Kochanowickiej

 

1.      nr 931/9 o pow. 0,3561 ha,

2.      nr 932/9 o pow. 0,3186 ha,

3.      nr 933/9 o pow. 0,2815 ha,

4.      nr 934/9 o pow. 0,2433 ha,

 

Działki opisane są w księdze wieczystej nr 44 614  Sądu Rejonowego w Lublińcu, k.m. 1 Jawornica, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/303/09 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10.12.2009 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego nr 22 poz. 332 z dnia 11.02.2010 r.) wnioskowane nieruchomości stanowią tereny zieleni urządzonej, rekreacji i obsługi komunikacji.

 

Cena wywoławcza nieruchomości

1.      40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) + 22% VAT,

2.      35 700 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) + 22% VAT,

3.      31 600 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) + 22% VAT,

4.      27 300 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) + 22% VAT,

                               Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5

7 września 2010 r. sala narad (odpowiednio na działki):

1.      godz. 1000,                        2. godz. 1020,                          3. godz. 1040,              4. godz. 1100

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) w pieniądzu, oddzielnie na każdą z działek (w tytule podać nr działki) na konto Urzędu Gminy Kochanowice Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby 75 8288 1014 2001 0100 0607 0104 najpóźniej do dnia 01.09.2010 r.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

·        Dowód wpłaty wadium,

·        W przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

·        W przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

·        W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

               

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie w terminie trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi do notarialnej umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu ustalonym przez sprzedającego, Wójta Gminy Kochanowice. Koszty nabycia ponosi kupujący.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na koncie gminy Kochanowice powinna być nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia notarialnej umowy.

Uwaga: Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz w Internecie. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Dodatkowe informacje można  uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 po. Nr 10 lub telefonicznie (0-34) 35 33 100 wew.36

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice: www.kochanowice.pl w BIP/Przetargi.

Herbarz gminny