Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK

 

zaprasza do  I  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki oznaczonych:

1.Działka nr 569/232  k.m.2, obręb Woźniki o powierzchni 0.0955 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25 000 zł, wysokość wadium: 
3000 zł, nieruchomość gruntowa  niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do   
prostokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona.

 2.Działka nr 570/232 k.m.2 obręb Woźniki o powierzchni 0.0926 ha położona  w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości wynosi:24 260 zł, wysokość wadium:   
2 900 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga  nieutwardzona.

 3.Działka nr 573/232 k.m.2, obręb Woźniki o powierzchni 0.0646 ha położona w  Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza  nieruchomości:16 540 zł, wysokość wadium:
2 000 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie wielokąta brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona,

4.Działka nr 568/232 k.m.2,obręb Woźniki o powierzchni 0.0945 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 27 340 zł, wysokość wadium:
3 300 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie  prostokąta, brak  uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona,   

5.Działka nr 571/232 k.m.2,obręb Woźniki o powierzchni 0.0939 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 24 600 zł, wysokość wadium:
2 900 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie  prostokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona,

6.Działka nr 574/232 k.m.2,obręb Woźniki o powierzchni 0.1087 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 28 480 zł , wysokość wadium:
3 400 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie pięciokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona,

7.Działka nr 567/232 k.m.2,obręb Woźniki o powierzchni 0.0959 ha położona  w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 23 870 zł, wysokość wadium:
2 900 zł ,nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona,

8.Działka nr 572/232 k.m.2, obręb Woźniki o powierzchni 0.1047 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 26 060 zł , wysokość wadium:
3 200 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie pięciokąta ,brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona,

9.Działka nr 563/232 k.m.2,obręb Woźniki o powierzchni 0.1236 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 29 700 zł, wysokość wadium:
3 600 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga   nieutwardzona,

10.Działka nr 564/232 k.m.2, obręb Woźniki o powierzchni 0.1517 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 34 540 zł, wysokość wadium:
4 200 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do trapezu, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona, działka w 1/5 części porośnięta dziko rosnącymi krzewami.

11.Działka nr 565/232 k.m.2, obręb Woźniki o powierzchni 0.0964 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości: 21 480 zł , wysokość wadium:
2 600 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona, działka w około 60 % porośnięta dziko rosnącymi krzewami,

 12.Działka nr 566/232 k.m.2,obręb Woźniki o powierzchni 0.0977 ha położona w Woźnikach przy ul. Sadowej  - cena wywoławcza nieruchomości: 23 030 zł , wysokość wadium:
2 800  zł ,nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, brak uzbrojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droga nieutwardzona, działka w ok.1/3 części porośnięta dziko rosnącymi krzewami.

W/w działki zapisane są  w KW CZ1L/00039675/5 SR w Lublińcu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  działki położone są  w kompleksie oznaczonym symbolem: MN - zabudowa jednorodzinna .

Do ceny gruntu wylicytowanej w przetargu odnośnie działek opisanych od poz..1 do poz .12 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.545 z późn. zmianami).

13.Działka nr 95 k.m.2 obręb Woźniki o powierzchni 2.5290 ha stanowiąca R- kl.IVa 0.1230 ha, Ps- kl. IV - 1.2400 ha, Ps- kl. V- 0.3880 ha, N- 0.7780 ha zapisana w KW CZ1L/00017149/9 SR w Lublińcu. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 800 zł, wysokość wadium: 13 000 zł ,działka w kształcie prostokąta, brak uzbrojenia, droga nieutwardzona.

Działka opisana w poz.13 położona jest poza granicami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego a w " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki" nieruchomość ta  stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną bez zabudowy.

Wysokość postąpienia ustala się na nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu oddzielnie na każdą z działek w przypadku zakupu więcej niż jednej działki ( w  tytule podać numer działki).

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osoby fizycznej - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr : 80827910230200013020020003.Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 06.09.2010 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2010 r. w sali 15 tut. Urzędu w następujących godzinach:

godz.10 ºº - poz.1, godz.1015 - poz.2, godz. 10 ³º - poz.3, godz.1045 - poz.4, godz.11ºº - poz.5, godz.1115 - poz.6, godz.11³º - poz.7, godz.1145 - poz.8, godz.12ºº - poz.9, godz.1215- poz.10, godz.12 ³º- poz.11, godz.1245 - poz.12, godz.13ºº - poz.13.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ).Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na koncie Gminy Woźniki powinna być nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy kupna  - sprzedaży.

W dniu 23.07.2010 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: /34/ 36-69-921.

 

Woźniki, dnia 03.08.2010 r.

 

 

Herbarz gminny