Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym

Przetargi | 2010-08-02 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy GIR-341/04/10

Kochanowice, dnia 02.08.2010 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zadania:

„Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach”

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

E-mail: gmina@kochanowice.pl

Godziny urzędowania: 800 do 1500

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.kochanowice.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach.

Do robót zewnętrznych należą:

- wykopanie fundamentów

- skucie fragmentów łuszczących i odpadających tynków w trakcie prowadzenia robót (nie objętych kosztorysem)

- dobudowa ścian zewnętrznych wg dokumentacji projektowej

- wylanie posadzek

- wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, murów ogniowych, obróbek blacharskich

- montaż rynien i rur spustowych

- postawieniu szklanej obudowy nowo powstałego wiatrołapu według dokumentacji projektowej

- wykonaniu schodów zewnętrznych ażurowych i zabezpieczenie ich balustradą do wys. 110 cm

Do robót rozbiórkowych/demontażowych należeć będzie rozbiórka i demontaż lamp, elementów metalowych na elewacjach, zniszczonych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Do robót wewnętrznych należeć będzie:

-skucie odpadających fragmentów tynków i położenie ich na nowo, zabezpieczenie powierzchni preparatami przeciwsobnymi

- wyburzenie ścian i stropów wg dokumentacji projektowej

- wykonanie belek i wieńców oraz nadproży, nowych schodów żelbetowych

- wytynkowanie i pomalowanie klatki w kolorze wybranym na etapie wykonawstwa lub białym

- wykonanie poszycie podłóg w części istniejącej i projektowanej  (zakres nie obejmuje posadzki betonowej w istniejącym garażu dwustanowiskowym).

 

Zakres opracowania obejmuje także wykonanie:

- konserwacji elementów drewnianych i stalowych

- wprawienie stolarki okiennej i drzwiowej

- wyposażenia budynku w następujące instalacje wewnętrzne: elektryczna, niskoprądowa, sanitarna, wentylacyjna.

 

Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót załączonych do niniejszej specyfikacji, według których należy wycenić przedmiot zamówienia.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane

45.26.28.00 – 9 Rozbudowa budynków

45.26.26.90 – 4 Remont starych budynków

45.30.00.00 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia robót: bezpośrednio po podpisaniu umowy.

ETAP I – stan surowy zamknięty zakończenie robót do dnia 15.11.2010 r.

ETAP II – zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy do dnia 15.02.2012 r.

Fakturowanie dwoma fakturami po zakończeniu etapów robót.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o wymaganych oświadczeniach lub dokumentach:

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

a/     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/     Posiadania wiedzy i doświadczenia,

c/     Dysponowania, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d/     Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e/     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń opisanych poniżej, według formuły spełnia/nie spełnia.

 

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Ad. 1. b) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

 

  1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością należy rozumieć zrealizowanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie oraz pracach remontowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto każda – ( według Załącznika nr 2)

 

Ad. 1. c) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

 

  1. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Należy wykazać, co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa) – (według Załącznika nr 3);
  2. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa);
  3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

 

Ad. 1. d) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

 

  1. opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane jest ubezpieczenie o wartości min. 800.000 PLN

 

Ad. 1. e) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (Załącznik nr 1 do SIWZ);
  2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  3. aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

 

  1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

3.     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a/   kosztorys ofertowy sporządzony według załączonych do SIWZ przedmiarów robót;

b/   aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis;

c/    pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.

 

 

UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w w/w. UWADZE, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 

UWAGA!!!

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie Ad. 1. e) ppkt B-E niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b/     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE w pkt 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie Ad. 1. e) ppkt B-E oraz w punkcie 3.  b/, a pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena         -        100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.08.2010 do godz. 1000

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności nr 5, 42-713 Kochanowice

Pokój nr 11 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia: 17.08.2010 o godz. 1015

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności nr 5, 42-713 Kochanowice

Pokój nr : Sala Narad, I piętro

XI. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 234394 - 2010 dnia 02.08.2010 r.

 

 

 

 

 Wójt Gminy Kochanowice  

Załączniki

Herbarz gminny