Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

Przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, 2010-07-30

znak sprawy  ZP/PN/6/2010

           

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

 

            W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2.

 

            Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 pokój nr 13.

 

            W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru ofert: -cena ofertowa - 100%

           

            Pożądany termin wykonania: sezon grzewczy 2010/2011r.

           

            Wadium 5.000,00 zł.

 

            Koszt drukowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20 zł.

                       

            Oferta powinna zawierać:

- dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

            Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

Oferty z dopiskiem - Przetarg nieograniczony - Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 w terminie do 11.08.2010 roku do godziny 930.

 

            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10 w dniu                

11.08.2010 r. o godzinie 930.

 

            Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Artur Zakaszewski            

tel. (034) 35 74 100 ÷ 101 wew. 17 pokój nr 13.

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Załączniki

Herbarz gminny