Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do przetargu ustnego nieograniczonego który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

WÓJT GMINY KOCHANOWICE

zaprasza do przetargu ustnego nieograniczonego,

który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

 

Działek   niezabudowanych  w  Kochcicach

 

1.      nr 38/9   o pow. 855 m2

2.      nr 3810  o pow. 855 m2

3.      nr 38/11 o pow. 855 m2

4.      nr 38/12 o pow. 854 m2

5.      nr 38/13 o pow. 855 m2

6.      nr 38/14 o pow. 854 m2

 

Nieruchomości mają kształt prostokąta, położone przy projektowanej drodze gminnej, za budynkiem nowej szkoły, w rejonie nowoprojektowanego terenu zabudowy jednorodzinnej, opisane w KW CZ1L/00040978/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu, k.m. PGR Kochcice.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kochanowice nr XXXVII/303/09 z dnia 10.12.2009 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego nr 22 poz. 332) nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę rezydencjonalną.

 

Działek   niezabudowanych  w  Kochanowicach

 

7.       nr 171/20 o pow. 672 m2

8.       nr 172/20 o pow. 628 m2

9.       nr 173/20 o pow. 755m2

10.   nr 174/20 o pow. 749 m2

11.   nr 175/20 o pow. 622 m2

12.   nr 176/20 o pow. 584 m2

 

Nieruchomości mają kształt prostokąta, położone przy ul. Kochcickiej (niedaleko lasu), opisane w KW CZ1L/00035215/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu, k.m. 16 Kochanowice.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kochanowice nr XXXVII/303/09 z dnia 10.12.2009 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego nr 22 poz. 332) nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniową z usługami i usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

1.      38 500 zł ( trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) + 22 % VAT

2.      36 700 zł ( trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) + 22 % VAT

3.      34 200 zł ( trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych) + 22 % VAT

4.      38 430 zł ( trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych) + 22 % VAT

5.      36 700 zł ( trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych ) + 22 % VAT

6.      34 200 zł ( trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych) +22 % VAT

7.      25 500 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) +22 % VAT

8.      23 800 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) +22 % VAT

9.      29 000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) + 22 % VAT

10.   28 500 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych) +22 % VAT

11.   23 600 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych) +22 % VAT

12.            22 200 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych) +22 % VAT

 

Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2010 r.  (odpowiednio na działki:)

Działki Kochcice:                                                Działki Kochanowice:

1.     godz. 900                                                                                                             7.   godz. 1200

2.     godz. 920                                                                                                             8.   godz. 1220

3.     godz. 940                                                                                                             9.   godz. 1240

4.     godz. 1000                                                      10. godz. 1300

5.     godz. 1020                                                      11. godz. 1320

6.     godz. 1040                                                      12. godz. 1340

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych) w pieniądzu, oddzielnie na każdą z działek, (w tytule podać nr działki!) na konto Urzędu Gminy Kochanowice Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby 75 8288 1014 2001 0100 0607 0104 najpóźniej do dnia 24.08.2010 r.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

·        Dowód wpłaty wadium,

·        W przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

·        W przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

·        W przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie w terminie trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi do notarialnej umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu ustalonym przez sprzedającego, Wójta Gminy Kochanowice. Koszty nabycia ponosi kupujący.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na koncie gminy Kochanowice powinna być nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia notarialnej umowy.

 

Uwaga: Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz w Internecie. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 pokój nr 10 lub telefonicznie (0-34) 35 33 100 wew. 136. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice: www.kochanowice.pl w BIP/Przetargi

                                                                                                         

 

                                                                                                         

 

Herbarz gminny