Jaworzno - Powiat grodzki - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/jaworzno

Komunikaty

Informacja o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków

Komunikaty | 2010-08-16 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

 

W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną zgodnie z art. 52 ust. l pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegółowionym zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

W świetle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody jako siedlisko roślin, zwierząt lub grzybów przyjmuje się obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju. Miejsca lęgowe ptaków chronionych, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych (m.in. w stropodachach) należy więc traktować jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej.

 

W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku, a zatem jako naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 52 ust l pkt 4 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 56 ust 2 pkt 2 ww. ustawy prace tego rodzaju mogą prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.

 

Przed przystąpieniem do wykonywania termoizolacji budynków należy zatem wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art. 52 ust l pkt 4 tj. o zezwolenie na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków. Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydana w ww. trybie nie ma związku z regulacjami i jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa budowlanego.

 

Kierując wnioski o wydanie zezwoleń wskazane jest załączenie do wniosku ekspertyzy ornitologicznej wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia obiektu, kartami kontroli obiektu i protokołami kontroli obiektu, które zamieszczone zostały na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach http://katowice.rdos.gov.pl w zakładce ochrona przyrody/ochrona gatunkowa. Załączona ekspertyza ornitologiczna wraz z ww. dokumentami usprawni wydanie zezwoleń z uwzględnieniem ochrony wszystkich gatunków mogących zasiedlać budynki i umożliwi niekolizyjne przeprowadzenie prac termoizolacyjnych budynków. Jako kompensacje utraconych siedlisk podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych wskazuje się zawieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków pod nadzorem ornitologa, na elewacjach budynków, w których zlokalizowane są zamknięte otwory wentylacyjne i szczeliny w budynkach.

 

Informuję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach opracowała również szczegółowe wytyczne dotyczące zasad utrzymania siedlisk ptaków objętych ochroną prawną na budynkach mieszkalnych. Wytyczne, te zostały umieszczone na ww. stronie internatowej.

 

Podkreślam, że zniszczenie siedlisk i miejsc lęgowych jerzyków stanowi naruszenie obowiązujących przepisów art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i zgodnie z art. 127 tej ustawy podlega karze aresztu albo grzywny. Przedmiotowe działania noszą znamiona naruszenia zakazów, o których mowa w art. 127 pkt 2e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz art. 181 § 3 kodeksu karnego mówiącego, że kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powoduje istotną szkodę.

 

Ponadto na podstawie art. 50 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować naruszenie środowiska.

 

Mając powyższe na uwadze, wszelkie prace prowadzone na elewacjach, wykorzystywanych przez ptaki jako miejsca lęgowe będą stanowiły naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

 

W związku z tym proszę o podjęcie stosownych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a także o jak najszersze przekazane ww. wytycznych, aby uniknąć w przyszłości przypadków niszczenia siedlisk i gatunków objętych ochroną.

 

 

Zastępca Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Konserwator Przyrody

 

mgr Jolanta Prażuch