Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi zobacz archiwum

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B-341/10/10 Brzyska, 2010-08-20 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/10/10. Nazwa zadania: „Zakup wyrobów betonowych na potrzeby Gminy Brzyska” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład P.H.U. Kapała Maria 39-230 Nawsie Brzosteckie Uzasadnienie wyboru:... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: BIP - Brzyska

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Brzyska.... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P A:link --> B - 341/10/10 Brzyska, 2010-08-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B - 341/10/10. Nazwa zadania: „Zakup wyrobów betonowych na potrzeby Gminy Brzyska”. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Brzyska zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Brzyska Ulica 38-212 Brzyska www.bazagmin.pl ug... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-25 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, 20.05.2010r. Nr sprawy B-341/10/2010 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Wójt Gminy Brzyska informuje o zawarciu umowy pomiędzy Gminą Brzyska a niżej wymienionym wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzyska” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Uzasadnienie wyboru oferty: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) wy ano ofertę na podstawie kryteriów... więcej...

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, 14.05.2010 Nr sprawy GCKIC-341/1/2010 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Kierownik Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach informuje o zawarciu umowy pomiędzy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach a niżej wymienionym wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Uzasadnienie wyboru oferty: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223... więcej...

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-12 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Ogłoszenie o zawarciu umowy Brzyska: „Remont dróg gminnych ze środków własnych” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114562 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd... więcej...

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-11 | Publikujący: BIP - Brzyska

Ogłoszenie o zawarciu umowy Brzyska: „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dą ówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+276 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110934 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone... więcej...

zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi | 2010-05-07 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/10/2010Brzyska, 2010-05-06 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „„Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzyska” Przedmiotem zamówienia jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie przekazany do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach. Samochód musi posiadać świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-05-06 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B-341/9/10 Brzyska, 2010-05-06 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/9/10. Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych ze środków własnych”: nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+276-0+345 budowa odcinka wewnętrznej drogi dojazdowej nr ewid. 1078/2, 1083/1, 1083/2, 1072 „Górki” w Brzyskach km 000-0+050,82 nr ewid. 1865, 1879/2, 1876/8, 1876/10, 1876/12, 1876/15, 1872/10 „Do Kozłowskich”... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-05-05 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B-341/8/10 Brzyska, 2010-05-04 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/8/10. Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dą ówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+276 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-04-29 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Gmina Brzyska: „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzyska”. Gmina Brzyska ogłasza Przetarg nieograniczony na: „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzyska”. na potrzeby OSP Brzyska Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Gmina Brzyska zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Brzyska 38-212 Brzyska ug... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-04-22 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska, 2010-04-22 Numer sprawy: B-341/9/10 OGŁOSZENIE Inwestycja: na „Remont dróg gminnych ze środków własnych”: nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+276-0+345, budowa odcinka wewnętrznej drogi dojazdowej nr ewid. 1078/2, 1083/1, 1083/2, 1072 „Górki” w Brzyskach km +000-0+050,82, nr ewid. 1865, 1879/2, 1876/8, 1876/10, 1876/12, 1876/15, 1872/10 „Do Kozłowskich” w Błażkowej km 0+195-0+302, nr ewid, 1898/2, 1902/5 „Do Wala” w Błażkowej km 0+050-0+115,5,... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-04-22 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> GCKIC-341/1/2010 Brzyska, 2010-04-22 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach” Zakres robót obejmuje odsłonięcie fundamentów i wykonanie drenażu opaskowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Wykonanie dookoła budynku chodników z kostki ukowej oraz nowych schodów wejściowych i pochylni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-04-20 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska, 2010-04-20 Numer sprawy: B-341/8/10 OGŁOSZENIE Inwestycja: na „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dą ówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+276. Gmina Brzyska ogłasza Przetarg nieograniczony na „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dą ówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+276 na potrzeby Gminy Brzyska Działając na podstawie art.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przetargi | 2010-04-13 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska, dnia 13 kwietnia 2010 r. B-341/6/10 ZAWIADOMIENIE O UNIEWARZNIENIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) jako zamawiający niniejszym zawiadamiam, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 «Koło kościoła» w Dą ówce km 0+000-0+232, nr ewid. 1818/1 i 609 «Na Szarków» w Brzyskach km 0+000-0+180... więcej...

 Remont Budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach”.

Przetargi | 2010-03-31 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Inwestycja: „Remont Budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach”. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach ogłasza Przetarg nieograniczony na Remont Budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach”. na potrzeby Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia... więcej...

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-03-23 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Ogłoszenie o zawarciu umowy Brzyska: Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową budynku szkolnego w Lipnicy Dolnej 38-211 Jasło 4 ETAP I - stan surowy otwarty bez dachu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47952 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-03-23 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, 2010-03-23 Numer sprawy: B-341/7/10 Inwestycja: na „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dą ówce km 0+000-0+232, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+180 nr ewid. 1688 „Do Raków” w Błażkowej km 0+000-0+180”. Gmina Brzyska ogłasza Przetarg nieograniczony na „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dą ówce km 0+000-0+232, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+180 nr ewid. 1688 „Do... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-03-05 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/6/10 Brzyska, 05.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie biuletynu zamówień publicznych z Numer ogłoszenia: 61656 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010 Gmina Brzyska 38-212 Brzyska tel/fax: (013) 4460105 e-mail: ug zyska-bud@wp.pl Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nie odpłatnie w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Brzyska biuro nr 16 lub na www.bazagmin.pl... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-03-02 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska, 2010-03-01 Numer sprawy: B-341/5/10 Inwestycja: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Kłodawie – etap stolarka okienna i drzwiowa” . Gmina Brzyska ogłasza Przetarg nieograniczony na „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Kłodawie – etap stolarka okienna i drzwiowa” na potrzeby OSP w Kłodawie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Gmina Brzyska zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-02-19 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska, 2010-02-19 Numer sprawy: B-341/4/10 Inwestycja: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową budynku szkolnego w Lipnicy Dolnej 38-211 Jasło 4 ETAP I – stan surowy otwarty bez dachu”. Gmina Brzyska ogłasza Przetarg nieograniczony na „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową budynku szkolnego w Lipnicy Dolnej 38-211 Jasło 4 ETAP I – stan surowy otwarty bez dachu. na potrzeby Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r.... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 2010-02-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska 17.02.2010r. B – 2015/3/9/10 Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Brzyska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na okres 5 lat o powierzchni 150m2, znajdujący się w Kłodawie na działce nr ewid. 192 oznaczonej KW nr 41099 z przeznaczeniem na sklep spożywczo przemysłowy. Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu najmu lokalu, wynosi 150zł +VAT Niezależnie od ustalonej stawki Najemca zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych. Najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń związanych... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-01-15 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/3/10 Brzyska, 14.01.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie biuletynu zamówień publicznych z numerem ogłoszenia: 12296 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010 Gmina Brzyska 38-212 Brzyska tel/fax: (013) 4460105 e-mail: ug zyska-bud@wp.pl Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nie odpłatnie w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Brzyska biuro nr 16 lub na... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-01-14 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/2/10 Brzyska, 14.01.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie biuletynu zamówień publicznych z numerem ogłoszenia: 11034 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010 Gmina Brzyska 38-212 Brzyska tel/fax: (013) 4460105 e-mail: ug zyska-bud@wp.pl Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nie odpłatnie w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Brzyska biuro nr 16 lub na... więcej...

OGLOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 2009-12-16 | Publikujący: BIP - Brzyska

Wójt Gminy Brzyska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na okres 5 lat o powierzchni 150m2, znajdujący się w Kłodawie na działce nr ewid. 192 oznaczonej KW nr 41099 z przeznaczeniem na sklep spożywczo przemysłowy.... więcej...

Herbarz gminny