Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

B-341/10/10

Brzyska, 2010-08-20

a/a

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/10/10. Nazwa zadania: „Zakup wyrobów betonowych na potrzeby Gminy Brzyska”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład P.H.U. Kapała Maria 39-230 Nawsie Brzosteckie

 

Uzasadnienie wyboru: Zakład P.H.U. Kapała Maria 39-230 Nawsie Brzosteckie otrzymało największą liczbę pkt. liczonych wg. kryteriów określonych w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po upływie terminu 2010-09-01.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

  2. W postępowaniu wpłynęły oferty:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena (PLN)

1.

P.P.U.H „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk 27-600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A

 

51.647,48zł

 

2.

Zakład P.H.U Kapała Maria 39-230 Nawsie Brzosteckie

42.892,00zł

 

Oferty nie odrzucone otrzymały punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1.

83,04

83,04

2.

100

100

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji nie przysługują środki ochrony prawnej – art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej fax-em

 

 

 

 

____________________________________

Ryszard Papciak

Załączniki

Herbarz gminny