Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } -->

B - 341/10/10

Brzyska, 2010-08-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B - 341/10/10. Nazwa zadania: „Zakup wyrobów betonowych na potrzeby Gminy Brzyska”.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Brzyska zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Brzyska

Ulica

38-212 Brzyska

www.bazagmin.pl

ugbrzyska-bud@wp.pl

07:00 - 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bazagmin.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy Brzyska pok. nr. 16 w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Kręgi betonowe 30 dł. 1mb 69 szt.

Kręgi betonowe 40 dł. 1mb 70 szt.

Kręgi betonowe 40 zbrojone dł. 1mb 130 szt.

Kręgi betonowe 50 dł. 1mb 8 szt.

Kręgi betonowe 50 dł. 1mb zbrojone 16 szt

Kręgi betonowe 60 dł. 1mb 10 szt.

Kręgi betonowe 60 zbrojone dł. 1mb 80 szt.

Kręgi betonowe 80 dł. 1mb 5 szt.

Kręgi betonowe 80 dł. 1mb zbrojone 10 szt.

Kręgi betonowe zbrojone 100 x 100 40 szt.

Płyty ażurowe Jombo 50 x 75 x 12 60 szt.

Pokrywy bet. Zbrojone lekkie 80 x 12 14 szt

koryta ściekowe 42 szt.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 44114200-4 Wyroby betonowe

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 31.08.2011r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. l Ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

posiadania wiedzy i doświadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej

b) którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1.

 

Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i SIWZ w zakresie kompletności i jakości oferty co oznacza, ze rozpatrywane

będą oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-08-18 do godz. godz. składania ofert 10:00

w siedzibie zamawiającego Gmina Brzyska

38-212 Brzyska

Pokój nr 16

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-18, o godz. godz. otwarcia ofert 10:15

w siedzibie zamawiającego Gmina Brzyska

38-212 Brzyska

Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 215637 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010

 

 

 

 

 

____________________________________

Ryszard Papciak

 

 

Załączniki

Herbarz gminny