Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-12 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Brzyska: „Remont dróg gminnych ze środków własnych”

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114562 - 2010r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska, woj. podkarpackie, tel. 013 4460120, faks 013 4460105.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont dróg gminnych ze środków własnych”

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont drogi gminnej „Na Szarków” w Brzyskach na odcinku o długości 69 m

Zakres robót obejmuje

1) Roboty przygotowawcze:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni droga – 82,8m2,

2) Roboty nawierzchniowe:

- górna warstwa z kamienia tłuczonego grubości 10 cm droga + skrzyżowanie – 69m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wiążąca grubości 2 cm – 69m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 69m2

3) Roboty wykończeniowe:

- utwardzenie poboczy – 41,4m2

 

Budowa odcinka wewnętrznej drogi dojazdowej „Górki” w Brzyskach na odcinku o długości 50,82m

Zakres robót obejmuje

1) Roboty nawierzchniowe:

- górna warstwa z kamienia tłuczonego grubości 15 cm – 269m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, warstwa wiążąca grubości 4 cm - 269m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 269m2

 

Remont drogi gminnej „Do Kozłowskich” w Błażkowej na odcinku o długości 107m

Zakres robót obejmuje

1) Roboty przygotowawcze:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod koryto drogi – 400m2,

- ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu przepust ramowy 35m2

2) Roboty nawierzchniowe:

- górna warstwa z kamienia tłuczonego grubości 10 cm – 250m2

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - 35m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wyrównawcza grubości 2 cm – 285m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 285m2

Remont drogi gminnej „Do Wala” w Błażkowej na docinku o długości 65,5 m

Zakres robót obejmuje

1) Roboty przygotowawcze:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni droga – 236m2,

- ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu- 29,75m2

2) Roboty nawierzchniowe:

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 29,75m2

- górna warstwa z kamienia tłuczonego grubości 10 cm – 147,50m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wyrównawcza grubości 2 cm – 177,25m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 177,25m2

 

Remont drogi gminnej „Do Wiatra” w Błażkowej km na odcinku o długości 140m

Zakres robót obejmuje

1) Roboty przygotowawcze:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy żwirowej – 490m2,

2) Roboty nawierzchniowe:

- górna warstwa z kamienia tłuczonego grubości 10 cm – 350m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wyrównawcza grubości 2 cm – 350m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 350m2

 

Remont drogi gminnej „Do Gomółki” w Wróblowej km na odcinku o długości 38 m

Zakres robót obejmuje

1) Roboty przygotowawcze:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi – 120m2,

2) Roboty nawierzchniowe:

- górna warstwa z klińca kamiennego grubości warstwy po zawalcowaniu 4cm – 102,60m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wyrównawcza grubości 2 cm – 47,50m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 95m2

3) Roboty wykończeniowe:

- utwardzenie poboczy – 22,80m2

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe

45.23.32.00 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2010.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

* Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30, kraj/woj. podkarpackie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112069,32 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

* Cena wybranej oferty: 96260,99

* Oferta z najniższą ceną: 96260,99 / Oferta z najwyższą ceną: 96260,99

* Waluta: PLN.

 

 

 

Herbarz gminny