Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-11 | Publikujący: BIP - Brzyska

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Brzyska: „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dąbrówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+276

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110934 - 2010r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska, woj. podkarpackie, tel. 013 4460120, faks 013 4460105.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dąbrówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+276

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont drogi gminnej „Koło kościoła” w Dąbrówce na odcinku o długości 330m wraz z rozjazd.

Zakres robót obejmuje

1) Roboty przygotowawcze:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitumicznej –1.066 m2,

2) Roboty nawierzchniowe:

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 1.066 m2

- wykopy wykonane koparkami podsiębiernymi w miejscach załamania jezdni – 31,98m3

- górna warstwa z kamienia tłuczonego grubości 20 cm w miejsca załamania jezdni – 159m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wiążąca grubości 2 cm – 1.066m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 1.066m2

3) Roboty wykończeniowe:

- utwardzenie poboczy – 198m2

 

Remont drogi gminnej „Na Szarków” w Brzyskach na odcinku o długości 276 m wraz z rozjazd.

Zakres robót obejmuje

1) Roboty przygotowawcze:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni droga + skrzyżowanie – 1.025m2,

2) Roboty nawierzchniowe:

- górna warstwa z kamienia tłuczonego grubości 10 cm droga + skrzyżowanie – 712,50m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wiążąca grubości 2 cm – 712,50m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grubości 4 cm – 712,50m2

3) Roboty wykończeniowe:

- utwardzenie poboczy – 185m2

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe

45.23.32.00 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

* Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30, kraj/woj. podkarpackie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122.886,20 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

* Cena wybranej oferty:88.305,92

* Oferta z najniższą ceną: 88.305,92 / Oferta z najwyższą ceną: 88.305,92

* Waluta: PLN.

 

 

 

 

Herbarz gminny