Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-05-06 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

B-341/9/10

Brzyska, 2010-05-06

a/a

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/9/10. Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych ze środków własnych”: nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+276-0+345 budowa odcinka wewnętrznej drogi dojazdowej nr ewid. 1078/2, 1083/1, 1083/2, 1072 „Górki” w Brzyskach km 000-0+050,82 nr ewid. 1865, 1879/2, 1876/8, 1876/10, 1876/12, 1876/15, 1872/10 „Do Kozłowskich” w Błażkowej km 0+195-0+302, nr ewid, 1898/2, 1902/5 „Do Wala” w Błażkowej km 0+050-0+115,5 nr ewid 1569/2, 1209, 1566/2, 1223/2, 1222/2 „Do Wiatra” w Błażkowej km 0+569-0+709 „Do Gomółki” w Wróblowej km 0+000-0+038

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30

 

Uzasadnienie wyboru: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul.

Jana Pawła II 30 otrzymało największą liczbę pkt. liczonych wg. kryteriów określonych w SIWZ oraz było jedynym oferentem.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po upływie terminu 2010-05-12.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

  2. W postępowaniu wpłynęły oferty:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena (PLN)

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30

 

96.260,99zł

 

Oferty nie odrzucone otrzymały punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1.

100

100

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji nie przysługują środki ochrony prawnej – art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Ryszard Papciak

Załączniki

Herbarz gminny