Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-05-05 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

 

B-341/8/10

Brzyska, 2010-05-04

a/a

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/8/10. Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych: nr ewid. 248 „Koło kościoła” w Dąbrówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 „Na Szarków” w Brzyskach km 0+000-0+276

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30

 

Uzasadnienie wyboru: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul.

Jana Pawła II 30 otrzymało największą liczbę pkt. liczonych wg. kryteriów określonych w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po upływie terminu 2010-05-11.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

  2. W postępowaniu wpłynęły oferty:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena (PLN)

1.

Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg

Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42

94.837,64

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30

 

88.305,92

 

Oferty nie odrzucone otrzymały punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1.

93,12

93,12

2.

100

100

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji nie przysługują środki ochrony prawnej – art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej fax-em

 

 

 

____________________________________

Ryszard Papciak

Załączniki

Herbarz gminny